Билгалдаккхар

 

1АДАТИЙН ПОЭЗИ
МИФАШ
КЪИНХЬЕГАМАН ЭШАРШ
ТИЙЖАМАШ
САРДАМАШ
НАЬРТ-АЬРСТХОЙН ДИЙЦАРШ
ХЬАДИСАШ
ТУЬЙРАНАШ
БЕРИЙН ФОЛЬКЛОР
ШИРА ДИЙЦАРШ (преданеш)
КИЦАНАШ
Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ
ХАЛКЪАН ТИДАМАШ
ИЛЛЕШ
УЗАМАШ
ХАЛКЪАН НОВЕЛЛАШ
ЛИРИКА
САТИРА А, ЗАБАР А
АЛАРШ
СОВЕТАН ЗАМАНАН ФОЛЬКЛОР


1АДАТИЙН ПОЭЗИ


I. ДОГ1А ДОЬХУШ ЛОКХУШ ЙОЛУ ЭШАРШ

1. Д1аязйина Джунаидов Аднана 1980 шеран 18-чу майхь Т1урт1и-к1отарахь Тимиргириев Шах1идера (1930 ш. вина, 1аларо, цуниа иза хезна Ибрагимов Минкаилера. И шиъ илли олуш ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 97 *.
2. Д1аязйина 1988 шеран 10 январехь Пареулидзе Ростома Гуьржийн ССР-н Ахметски районерчу Омала юьртахь Цихесашвили Нотогара (1932 ш. йина, тайпана хилдехьаро, к1езиг дешна ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1636.
3. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Гайтукаева Банас 1987 шеран 17 июлехь Тазбичахь Батаева Х1ажарера (1918 шарахь йина, тайпана ч1аьнти, дешна яц).
Хьогали - къоршкъури ю. Хетарехь, иштта ц1е йолуш хьалха заманахь вайнехан дукха делий лоруш дин хиллачу хенахь цхьа дела хилла.
Дуьххьара зорбатоьхна 1987 шеран 20-чу декабрехь Шуьйтарчу "Ленинхо" газета т1ехь. Оригинал сборник х1оттийнчун архивехь ю. Джамбеков, N 1607.
4. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Машаева Бэлас Ведучахь 1987 шеран июлехь 15 с. 30 м. яьлча, Амаев Мохьмадера (1897 ш. вина, тайпана хьачаро, дешна вац).
X1apa 1адатан йиш Ведучахь хьалха заманахь къоршкъури йоккхуш локхуш хилла. "Ога" - дама я ахьар чу духку т1орказ тайпа яьшка ю.
Дуьххьара зорбатоьхна 1987 шеран 20 декабрехь Шуьйтарчу "Ленинхо" газета т1ехь.
_________________________________
* X1apa сборник х1оттийнчун шен долахьчу архивехь ю зорбатухуш йолу дукхах йолу фольклоран произведенеш. Уьш т1ехь йолу тетрадийн терахьаш ду кхузахь а, кхин д1а а х1оттийнарш.


II. ЗУДА ЯЛОР-ЙИГАРЦА ЙОЬЗНА ЭШАРШ

1. Д1аязйина 1983 шеран июль баттахь Шуъйта районерчу Д1ай юьртахь Мушалигова Марета.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 684
2. Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1984 шеран 12 декабрехь Гуьржийн ССР-н Ахметски районерчу Бирк1иани ц1е йолчу юьртахь Цехисашвили Калигара, цу хенахь цо шен 102 шо ду бохура, тайпана хилдехьаройх яра иза.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855
3-4. Д1аяздина Гайтукаева Маликас 1984 шеран 13-чу июлехь Ишхой-Юьртахь Гайтукаева Кайпера (тайпана билто). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 111.

III. ГОВР ХЬОВЗОН ЙИШ

И йиш нохчийн хиллийла хууш дара. Цхьана хенахь говр хьовзош леррина болу мукъам т1аьхьа а балош, йиш локхуш хилла хилар дагадог1уш нах сборник х1оттинчунна дуккха а нисбеллера. Амма шераш д1аихира оцу эшаран дешнаш хуу стаг кара ца веш. Халкъан иэсера уьш дайна д1адевлла аьлла хеттачу хенахь кхаъ кхечира Даьрг1ахь и йиш хууш стаг ву аьлла ЧИГУ-н студентера Саламов Мохьмадера. Доллу Г1уллакх охьа а тесина, цига д1акхаьчча, говр хьовзон йишан мукъам хууш бен ца карийра оцу стагана. Оцу дийнахь-бусий даьрг1ашошна юкъахь даьржина хиллера "Говр хьовзон йиш" лаха Соьлжа-г1алара веана стаг ву бохуш. Цхьацца берш кхоччуш шаьш йоьхь1аьржа х1оьттина а хеташ хиллера. Цунна делахь а, маьрк1ажал т1аьхьа, дог а диллина, сой, Мохьмаддий ц1а вирзича, хабар деара: Талхигова Зулуна оцу эшаран масех мог1а дагабеана аьлла. Тхойшиъ ца тийшира, цундела Мохьмада шен йиша яхийтира кехаттий, къоламмий эцна. Иза кестта юхаеара, д1аязбина масех мог1а а бахьаш. Сан воккхаверан чот яцара. Со кхийтира - и мoгlaнаш шайна дийцича, хьалха и йиш локхуш хезнаболчарна кхин т1е дог1у мог1анаш дагадарна г1o хириг хиларх.
Иза иштта хила а хилира. Зулус бийцина и хьалхара пхи мог1а т1ебуьзира цкъа хьалха ЧИГУ-н студенткас Израилова Серлос. Цунна и т1аьхьара биъ мог1а бийцина 1987 шеран 26 апрелехь Теза-Кхаьллахь Байсуева Кемсас (1907 ш. йина, 1овдан некъи, дешна яц, цунна иза жима йолуш ловзаргахь локхуш хезна).
Итталг1а мог1а беара Гезлойн-Эвлахь д1а а язбина ЧИГУ-н студента Цуруев Шерипа: "Хьан да вийна тхо ца доьлху".
Цул а доккха хазахетар дира тхуна Муртазова Манжаа. Цо кхин биъ мог1а д1аязбина хиллера Олхазаран-к1отарарчу Муцалханова Хьавагара (80 шо, ч1аьнти, дешна яц). X1apa мог1анаш т1етоьхча, и йиш юьззина юхаметтах1оттийна ала йиш ю:

Хьан коч иэт1ае чехкачу мохо,
Хьан ши к1арх бадабе чехкачу хино,
Хьо хьуо леха зурманца, вотанца,
Хьовзабе, шен да велла вонна беттарг.

____________________


МИФАШ

1-3. АКХАРОЙН ДАЙ. АКХАРОЙН 1У. ТУРС...

Д1аязйина Тагаев Сайд-Хьасана 1986 шеран 18-чу октябрехь Нихлахь Тагаева Зунгера (1929 ш. йина, нихло).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1853.

4. ПХЬАРМАТ.

Дуьххьара д1аязйина и миф 1940-чу шарахь Зумса юьртара хьала генна ламчохь 1уьллуш хиллачу Гедин-пхьа олучу к1отарахь Дибин Гедигара (80 шарера ваьлла а, зумсо тайпа а хилла волчу) Сулейманов Ахьмада.
Оцу мифан кхин цхьа вариант а ю. Иза Сулейманов Ахъмада шен дегара Дуйн Сулаймера д1аязйина цул а хьалха. Оцу сюжетана зорбатоьхна яц.

5. Г1АМАШКИН АЬЛДА

Д1аязйина Джанчураева Римас 1983 шеран 27-чу апрелехь Рошни-чу олу юьртахь Джанчураев 1азисера (1937 ш. вина, гала, 4 класс яьккхина. Цунна и миф йийцина 1840 шарахь йина хиллачу Базаева Забанта.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 835.

6. Г1АМ

Д1аязйина Якубова Хьавас 1987 шеран 13-чу июлехь Тазбичахь Мацаев Зелимхера (1909 ш. вина, ч1аьнти).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1609.

7. ХЬУЬНАН ЙO1

Д1аязйина Юнусова Лайлас а, Лорсанова Тумишас а 1984 шеран июль баттахь Лаха-Неврехь Ж.Умаровагара (70 шарера яьлла, 1аларо). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 850.

8. ХЬУЬНАН ЙO1AH САРДАМАШ

Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Дадашевас 1987 шеран 20-чу майхь Нажин-Юьртан районерчу Хьочи-Ара ц1е йолчу юьртахь Дадашева Седегара (1904 ш. Йина, билто, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1639.

9. АДАМ-ЛИЛБАЗ

Д1аязйина Мамакаева Лизас 1989 шеран 1-чу мартехь Лаха-Неврехь Касаева Ханера (1928 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1870.

10. АЛМАЗАН САРДАМ

Д1аязйина Куразов Абдул-1азима 1990 шеран 15-чу мартехь Дишни-Веданахь Яралиев Юсупера (1955 ш. вина, харачо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1871.

11. АЛМАЗО К1ЕЖ ТЕССИНА МЕТТИГ

Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1981 шеран 13-чу январехь Лаха-Варандахь Джамбеков 1елахьаьжера (1907 ш. вина, варандо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1855.

12. АЛМАЗИЙН БОЬРА

Д1аяздина 3.Гайрахановас 1983 шеран 22-чу февралехь Лаха-Неврехь Ахматов Хьасанера (1890 ш. Вина, аьккхи. Цунна и миф йийцина 1963 шарахь кхелхинчу Музакхи Малцага).
Зорбатуху дуьххьара. Дждмбеков, N 92

13. АЛМАЗАХ БАЬЛЛА ПАЙДА

Д1аязйина Эбиева Рукъехьата 1990 шеран 5-чу мартехь Аьхкинчу-Борзехь Эбиева Зайнапера (1944 ш. йина, энгно, 4 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1872.
_________________________


КЪИНХЬЕГАМАН ЭШАРШ

1. Д1аязйина ЧИГУ-н филфакан 2-чу курсан студента Минкаиловс 1972 шеран 14 октябрехь Сирж-Эвлахь 1882 шарахь йиначу Юсупова Амера.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1629.
2. Д1аязйина Гайтукаева Маликас 1984 шеран 20-чу июлехь Ишхой-Юьртахь Саиева Х1ажарера (тайпа билто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 18а.
3. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Астамирова Таисас 1985 шеран 16 майхь Сема1ашкахь Шишханова T1aycepa (1947 шерахь йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1703.
4. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Маиловас Сирж-Эвлахь 1983 шеран 20-чу майхь Маилова Бакалугара (1898 ш. йина). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1621.
5. Д1аязйина 1984 шеран 10-гla майхь Пригороднехь ехаш-1аш йолчу Гациева Хьавагара (1925 ш. йина, тайпа - ч1инхо) ЧИГУ-н студенткас Дахаевас. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1627.
6. Д1аязйина Абдулаева Самнатера (1935 ш. йина, тайпа хьачаро) ЧИГУ-н студенткас Хабуева Пет1амата 1984 шеран 17 майхь. Самната шена шен нанас локхуш хезна аьлла дийцина.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1618.
7. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Маиловас 1983 шеран 20 майхь Сирж-Эвлара Мицилиев Адезагара (1895 шарахь вина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1626.
8. Д1аязйина Зубайраева Наташера (1898 ш. йина, варандо) ЧИГУ-н студенткас Акрашева Кайпас 1984 шеран 10-чу майхь. Цо шена и йиш хезна бах, шен марнанас локхуш, 1уьйранна шаьшшиъ цхьана асар дан д1ах1уттучу хенахь.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1699.
9-10, 28. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Вахаева Йиситас 1984 шеран 23-чу июнехь Хьалха-Мартант1ехь Бетельмурзаева Кайпера (1929 шарахь йина, ц1онтро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1620.
11. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Камаева Мединас 1983 шеран 12 февралехь Шуьйтахь Багатаева Тутера (1931 ш. йина, тайпана пхьамто, ехаш-1аш ю Ваьрдехь).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1524.
12. Д1аязйина ЧИГУ-н студента X.Сумбариговс Мескер-Эвлахь 1984 шеран 11-г1а апрелехь Абзаилов Юша1ера. Хьалха, 30-г1а шерашкахь, шаьш Теркал диэхьа уьстаг1ий дажош дара аьлла, дийцина цо. Шайн дас, 1абзаила, б1аьстанан юьххьехь уьстаг1ий лоргура, ткъа ша, 11-12 шо долуш волчу хенахь, цунна устаг1ий лоргучу хенахь уьш схьалоцуш, сацош г1о дора. Цо сих-сиха олуш хезна дагахь сецнера боху цо xlapa йиш. Мичара схьаяьлла ца хаьа.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1631.
13-14. Д1аязйина ЧИГУ-н 1-чу курсан студента Аласханов Ширванис Сесанахь 1984 шеран 22 майхь шен ненера Авдиева Зайнапера (1936 шарахь йина, г1умки). Шаьш кегий долуш бамба лахьош локхура и йиш аьлла дийцина Зайнапа.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 12.
15 Д1аязйина 1984 шеран 20 майхь. Т1ехьа-Мартант1ехь ехаш йолчу Эльмурзаева Совдатера (1914 шарахь йина) ЧИГУ-н студенткас Ойшаева Маликас.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1617.
16-20. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Бесултанова Сапе1ата 1985 шеран 15 майхь Гихт1ахь Сатуева Сацитера (1936 шарахь йина, тайпа - ч1инхо, к1еззиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1а.
21. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Хажгириева Луизас Котар-Юьртара Эльбуздукаев Бауддера (1910 ш. вина, ч1инхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1616.
22. Д1айазйина 1984 шеран 10-гla майхь Пригороднехь exaш-laш йолчу Гациева Xьавагара (1925 ш. йина, ч1инхо) ЧИГУ-н студенткас Дахаевас
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1622.
23-24 Д1аязйина ЧИГУ-н филологин факультетан 1-чу курсан студенткас Астамирова Асета Бердак1елахь 1984 шеран 16 майхь Виситаева Зулайгара (1909 ш. йина, белг1ато).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1625.
25. Д1аязйина ЧИГУ-н студента Эльдаров Ризвана Беной-Веданахь 1987 шеран 30 майхь Холаева Майсин дешнашца (1909 ш. йина, бено, зохи некъе, дешна яц).
И йиш хьаьжк1аш куьйга юьйчу хенахь кегийчу наха, хьалха хьокха а тухуш, цуьнца деккхинчу ор чу хьаьжк1ан буьртигаш а тоссуш, д1аюьйчу хенахь олуш хилла.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1156
26. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Бибулатова Л. 1983 шеран 25 мартехь Гермчигахь Исмаилова Пет1аматера (1930 ш. йина, эрсно, к1езиг дешна ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1523.
27. Д1аязйина 1984 шеран 22 майхь ЧИГУ-н студента Аласханов Ширванис
Сесанахь вехаш-1аш волчу Г1апурера.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1624.
29-30 Д1аязйина ЧИГУ-н филфакан 1-чу курсан студенткас Исраилова Жарадата 1984 шеран 19 майхь Мескер-Эвлахь Бетерсултанова Аружера (1918 ш. йина, мескерхо, ехаш-1аш Мескер-эвлахь ю. Ленинан ц1арах урам).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 681.
31. Д1аязйина ЧИГУ-н 1-чу курсан студента X. Симбариговс 1984 шеран 22 мартехь Мескер-Эвлахь Мустапаева Иманин дешнашца (83 шо кхаьчна) Зорбатуху дуьххьара. Джамбехов, N 178.

КЪИНХЬЕГАМАХ ЛАЬЦНА ЭШАРШ

1-3. Д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Дахаевас Пригороднехь 1984 шеран
10 майхь Гациева Хьавагара (1925 шарахь йина, ч1инхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1623.
4-5. Д1аязйина Тимирбулатова Амината 1984 шеран 15 майхь Курчалой-Эвлара шен ненан Меднин дешнашца.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 40.
________________________


ТИЙЖАМАШ

1, 4, 10, 14. Д1аязбина 1988 шеран май баттахь ЧИГПИ-н студенткас Эселаева Ларисас.
3орбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1644.
2, 17. Д1аязбина Джамбеков Ш. A. 1979 шеран 10-чу июлехь Хьалха-Мартант1ехь Ахтаева Рахьиматера (1927 шарахь йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1638.
3, 5-9, 11-13, 19-21. Д1аязбина Чечанара Магомадова Розас 1964 шеран 6-чу июлехь Магомадова Айманин дешнашца.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1646 *.
15. Д1аязбина Асуева Лайлаа Хьалха-Мартант1ехь 1985 шеран 4-чу апрелехь Асуева Асмаан дешнашца (1935-чу шарахь йина, тайпана - ч1аьнти, 5 класс яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 949.
Билгалдаккха деза х1окху тийжаман сюжетан кхин вариант юй-техьа аьлла ша цхьалха хилар. Вуьшта, йо1стага шен везачу к1антана тийжар вайнехан 1едалехь товш дац.
16. Сюжет д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Гадуева Амината Жимчу-Атаг1ахь 1987-чу шеран 24-чу мартехь Гадуев Зилера (1901-чу шарахь вина, тайпана-котто, дешна вац, цунна и сардамах лаьцна дийцар шен ненера хезна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1102.
18. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Амацуева Пет1амата 1988 шеран 15 майхь Соьлжехь Азиева Нуритера (1911 ш. йина, энакхалло, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1794.
_________________
* X1apa тийжамаш книга х1оттийнчуьнга белла филологин 1илманийн кандидата Вагапов Якъуба.

_________________________

САРДАМАШ


1-3. Сардамаш д1аязбина Тасуева Тамарас Хьалха-Мартант1ехь 1981 шеран 21-чу апрелехь Амаева Суртера (1929 шарахь йина, ехаш-1аш ю Хьалха-Мартант1ехь. Горькийн ц1арахчу урамехь, ц1ийнан номер 94).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 826.
4. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Гермиханова Луизас Т1ехьа-Мартант1ехь 1982 шеран 10 майхь Ш. Сайдаевагара (тайпана айткхало, 80 шо кхаьчна, ехаш-1аш Т1ехьа-Мартант1ехь ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1645.
5. Сюжет д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Ахриева Кхокхас Алхан-Юьртахь 1987 шеран 11 майхь Бациева Небехьатера (1901 шарахь йина, тайпана макажо, дешна яц, цунна иза шен ненера хезна).
6. Сюжет д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Багашева Разета Гихт1ахь 1987 шеран 5-чу майхь Багашева Тамарера (1947 шарахь йина, тайпана - ч1инхо, 7 класс яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1127.
7. Сардам д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Насуханова Жарадата Сирж-Эвлахь 1985 шеран 16 мартехь Ахматова Говзанера (50 шо кхаьчна, 2 класс яьккхина, Сирж-Эвлахь ехаш-1аш ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 769.
8. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1638.
9. Сюжет д1аязйина ЧИГУ-н студенткас Нухаева Каметас 1987 шеран 24 июнехь Йоккхачу-Атаг1ахь Идигов Вахера (1926 шарахь вина, тайпана - ялхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков N 1185.
Х1окху сюжетан дуккха а варианташ ю. Массарна а т1ехь цхьаъ ара волу сардам болла хууш йолу зуда лаха воьду ша, олий. Эххара къадеха хууш йолчу зудчунна т1екхочу иза. Цо иза шена т1ехьажийначунна а, наггахь оцу стагана а сардам буллу. Гуттар санна и сардамаш бен-бен хуьлу шайн исбаьхьаллица а, поэтически васт кхолларца а.
10-11. Зорбатуху дуьххьара, Джамбеков, N 651.

_____________________________


НАЬРТ-АЬРСТХОЙН ДИЙЦАРШ


НАЬРТ-ЭРСТХОЙН ПАЧЧАХЬ НАУРАЗ

Д1аяздина 1959 шарахь Нажин-Юьртарчу ханна 72 шо долчу Муллаев Мускхин дешнашца Эльмурзаев Сераждина.
Дуьххьара зорбатоьхна: Нохчийн фольклор (Наьрт-эрстхойх лаьцна дийцарш, туьйранаш). Т. 3. Х1оттинарг - Эльмурзаев Сераждин. - Грозный: Нохч-Г1алг1айн книжни нздательство, 1964. - Т1аккхахула: "Нохчийн фольклор" 3-г1а том *.
___________________
* "Нохчийн фольклоран" 3-чу тома т1ера зорбатоьхна долу дийцаршна т1аьхьа дог1у билгалдахарш а оцу тома т1ера схьаэца ду.

ГЕРМАНЧИГАРА НАЬРТАШ

Д1аяздина 1960-чу шарахь Энгел-Юьртарчу ханна 39 шо долчу Мехтиев Адаман дешнашца Эльмурзаев Сераждина.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1а том т1ехь.

НОВР А, Г1ОЖАКЪ А

Д1аяздина 1958-чу шарахь Ног1амирза-Юьртарчу 1умаров 1елин дешнашца Эльмурзаев Сираждина.
Цу дийцарх тера йог1у вариант 1872 шарахь Тифлисехь зорбатоьхна арахецначу "Сборник сведений о Кавказских горцах" ц1е йолчу VI-чу тема т1ерачу Ног1амирзин-юьртара ваьлла хиллачу нохчийн дуьххьарлерачу фольклориста Лаудаев Умалта "Чеченское племя" аьлла язбинчу балха т1ехь ду. Зорбатуху "Нохчийн фольклоран" 3-г1а тома т1ера.

СОСКАН СОЛСЕХ ДОЛУ ДИЙЦАР

Д1аяздина Хьаьла-Кхаьлларчу Эльдарханов Халидан дешнашца Ошаев Халида.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1а том т1ехь.

КХАА ЙИШИН ТУЬЙРА. ШИНА ДОТТАГ1ЧУН ТУЬЙРА. МАЙРА KIAHT

Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1а том т1ехь.

АХАРХОЧУН KIAHT А, НАЬРТ-ЭРСТХОЙ А

Д1аяздина 1960-чу шарахь Цоккуева Рукъехьатан дешнашца Дибиров Ахьмахьаьжас.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1a тома т1ехь.

КХО ВАШИЙ, НАЬРТ-ЭРСТХОЙ

Д1аяздина 1959-чу шарахь Ножин-Юьртарчу Бушуев Недирсолтас шен девешин 1еламсолтин дешнашца.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1а тома т1ехь.

НАЬРТ-ЭРСТХОЙ А, ДЕКЪАЗА СТАГ А

Д1аяздина 1953-чу шарахь Валаргт1ерачу ханна 65 шо долчу Нахарбеков Мас1удан дешнашца Зайнутдинов 1абдул-Резакъа.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 3-г1а тома т1ехь

НАЬРТ-ЭРСТХО А, ЛУРВОЬЛЛА СТАГ А

Д1аяздина 1963-чу шарахь Валаргт1ерачу 60 шо хан болчу Хасаханов Масартан дешнашца Зайнутдинов 1абдул-Резакъа.

НАЬРТ-АЬРСТХОЧУН ОЛАЛЛА ДОЖОР

Д1аяздина 1970 шарахь Гуьмсехь Мирзакаев Мохьмада дийцарца. Дуьххьара зорбатоьхна Мальсагов Ахьмада шен "Наьрт-аьрстхойх лаьцна нохчийн шира дийцарш" ц1е йолчу статья т1ехь ("Орга" 1977, N1).

НАЬРТ-АЬРСТХОЙЛ ТОЬЛЛА КУЛЛУБИ

Д1аяздина 1972 шарахь. Гуьмсехь 90 шо долчу Алимханова Амантин дешнашца.
Дуьххьара зорбатоьхна "Орга" альманахан 1977-чу араяьллачу 1-чу номер т1ехь.

НАЬРТ-АЬРСТХОЙ КХЕРОР

Д1аяздина 1972 шарахь Т1урти-к1отарахь Гавдаев Хьасана дийцарца. Дуьххьара зорбатоьхна - "Орга", 1977, N 1.

ЯХЬ ЙОЛУ ЗУДА

Д1аяздина Д.-Веданахь 1889 шарахь вина волчу Гайтукаев Манин дийцарца.
Дуьххьара зорбатоьхна - "Орга", 1977, N 1.

Г1ЕЗАМАН 1ЕЛИЙ, ТУЛЛАМ-ОГ1ОЙ

Д1аяздина Мальсагов Ахьмада 1957 шарахь Грознехь Ибрагимов Ихванера. Цунна и сюжет хезна хилла масех шо хьалха веллачу шен дендегара.
Дуьххьара зорбатоьхна - "Орга", 1977, N 1.

____________________


ХЬАДИСАШ


СУЛАЙМА-ПАЙХАМАР А, ЗИНГАТ А. ЗУНАН ХЬЕХАР. ЧОМ-БУЦ

Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Исраилова Хьавас 1987 шеран 15 апрелехь Тевзнахь Исраилов Баудера (1927 ш. вина, ригхо, Тевзнахь вина а, хьалакхиъна а ву).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1117.

ЗУНАН ОЙЛАНАШ. ДУЬНЕНАН БАЛА

Д1аяздина яздархочо Бексултанов Мусас 1987 шарахь. Цунна и ши сюжет 1968 шарахь Олхазар-к1отарахь шен дененера Хантотера хезна (1907 ш. йина, 1973 ш. кхелхина, хилдехьаро, дешна ца хилла).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 855.

БУХ1АНАН, МАЛХАН КЪОВСАМ

Д1аяздина Эскерханова Луизас Жимачу-Атаг1ахь 1987 шеран май баттахь Эскерханова Марижигара (1927 ш. йина, 1арло, 3 кл. яьккхина, цунна шен ненера хезна и сюжет)
Дуьххьара зорбатоьхна 1990 шеран 10-чу июнехь арадаьллачу "Ленинан некъ" газета т1ехь.

ПАЙХАМАРАН САРДАМАШ

Д1аяздина Юсупова У. 1987 шеран 15-чу майхь Нажин-Юьртан районерачу Ишхой-К1отарахь Юсупова Зарганера (1920 ш. йина, билто, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1171.

ДИНБЕРГ

Д1аяздина Гайтукаева Банас 1987 шеран 16-чу июлехь Валаргт1ехь Гайтукаева Сайхьатера (1904 ш йина, аьккхи)
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1177.

МАЙРАЛЛА, НИЦКЪ, ХЬЕКЪАЛ

Д1аяздина Тасуева Таисас 1985 ш. 10-чу июнехь Ч1ишкахь Тасуев Асламбекера (1915 ш. вина, варандо, к1езиг дешна). Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 955.

ОТТЙОКХ. БЕЗАМАН ЗЕЗАГ

Дуьххьара зорбатоьхна 1980-чу шеран 20 июлехь "Ленинхо" ц1е йолчу Шуьйта районан газета т1ехь.

АН

Д1аяздина Саидов Т. 1985 шеран 15-чу майхь Ишхойн-Юьртахь Хадисова Амунтера (1913 ш. йина, аьккхи, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 779.

ЗАХАЛО

Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1981-чу шарахь Лаха-Варандахь 85 шарера яьллачу Джамбекова Хедижатера (варандо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Д/камбеков, N 1168.

ЗУ

Д'аяздина ЧИГУ-н студента Дадаев 1умара Соьлжа-г1алахь 1987 ш. май баттахь. Цунна дийцина Дадашев Сапара (1897 ш. вина, ригахо).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1828.

СЕСКА СОЛСИН ХЬУЬНАР
ЙОЬХ1АЬРЖА Х1ОЬТТИНЧУ ЙО1АХ ХИЛЛА Т1УЛГ

Д1яздина ЧИГУ-н студента Тагаев Сайд-Хьасана 1987 шеран апрель баттахь Нихлахь шен ненера Тагаева Зунгера (1929 ш. йина, нихло, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1829.

ГЕЗГАШ.

Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Хупиева Зараа 1990 шеран 5-г1а мартехь Эрснахь Туршиев Усманера (1914 ш. вина, алг1ан некъи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1827.

ЙОВЛАКХ

Д1аяздина Тасуева Таисас 1987 шеран 15 февралехь Ч1ишкахь шен ненера Жовзанера (1941 ш. йина, зандхо, к1езиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1854.

БЕЗАМАХ ДИЙЦАР

Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйта районан "Ленинхо" газета т1ехь (1984 шеран 5 февралехь) Хьалкеларчу Алхазов Эмина шен ненера Кхокхин Хабилера д1а а яздина.

ШАЙТ1АНАН РИЦКЪА А, Х1УСАМ А

Д1аяздина Тайсумова Хедас 1989-чу шеран 10-чу мартехь Теркайистехь вехачу Тайсумов Нурадигара (1926 ш. вина, чермо, к1езиг дешна).
Зорбатуху духхьара. Джамбеков, N 1733.

ПХЬИДАХ 1ОТТАБЕЛЛА БОХАМ

Д1аяздина ЧИГУ-н студента Загалаев 1арбис 1989 шеран 25 февралехь Нажин-Юьртахь Разакаева Умукурсумера (1887 ш. йина, серхьо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1830.

ИPC.

Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Кадырова Энисата 1984 шеран 23 декабрехь Гихт1ахь Кадырова Шапа1атера (1961 шарахь йина, архно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1451.

ЛАЙКЪЕДАРАН БУЬЙСА

Д1аяздина Дошаева Розас 1985 шеран май баттахь Ч1ишкахь Саламова Рукъехьатера (1945 шарахь йина, варандо, 4 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1445.

НЕНАН ДОГ

Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1984 шеран май баттахь Лаха-Варандахь Бачаев Салманера (1937 шарахь вина, варандо, дешна вац).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбекоа, N 848.

ТЕКХАРГО АЬЛЛАРГ

Д1аяздина ЧИГУ-н студента Медигов 1алмирзас Б1ачин-Юьртарчу вахархочо Масаев Г1айрас дуьйцуш (1929 шарахь вина, ц1онтаро) Б1ачин-Юьртахь 1990 шеран 3 февралехь.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1825.

___________________________


ТУЬЙРАНАШ


I. ИНЗАРЕ ТАМАШИЙНАЧУ Х1УМАНЕХ ЛАЬЦНА ТУЬЙРАНАШ

1-2. Д1аяздина Тагаев Сайд-Хьасана 1986 шеран 7-чу октябрехь Нихлахь Тагаева Зунгера (1929 ш. йина, нихло).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1853.
3. Д1аяздина 1962 шарахь 1алхан-Юьртахь Сатуев Хьусайна Яхъяев 1елигара. X1apa сюжет тхоьга схьаелла Вагапов Якъуба.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1829.
4 Д1аяздина ЧИГУ-н студенткаша Муцаева Заремас а, Дошаева Розас а 1986 шеран июль баттахь Д-Веданахь Шахидова Тамарин дешнашца (тайпана дишни, 1973 ш. йина, школехь доьшуш ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1249.
5. Д1аяздина Дадуев Абус.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" шолг1ачу томана т1ехь (1964).

II. ДИЙНАТЕХ ЛАЬЦНА ТУЬЙРАНАШ

1. Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Муцаева Заремас 1985 шеран 2-чу майхь Муцаева 1абдул-Муслиман дешнашца (тайпана бено, 1937 шарахь вина, вехаш-1аш ву Хьалха-Мартант1ехь, жима волуш шен нанас дуьйцуш хезна).
Дуьххьара зорбатоьхна "Стела1ад" журнал т1ехь.
2. Д1аяздина X. В. Туркаевс 1959-чу шеран июль баттахь Лаха-Варандахь Батаева Изахьатера (тайпана варандо, 80 шо сов кхаьчна хиллачу).
Дуьххьара зорбатоьхна 1990 шеран 10-чу июнехь арадаьллачу "Даймохк" газета т1ехь.
3. X1apa туьйра Гадаев Мохьмад-Салахьа д1аяздина хиллачу кехата т1ера схьа а яздина тхоьга схьаделла ЧИГУ-н студента Матаев Магомета.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1668.
4. Д1аяздина Ибрагимова Мархас 1987 шеран 24-чу мартехь Жимачу Атаг1ахь Чучаев Шагбанера (1934 ш. вина, бено).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1173.
5. Д1аяздина Гадуева Амната 1987 шеран 24-чу мартехь Жимчу-Атаг1ахь Гадуева Хьавагара (1911 ш. йина, котто, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1102.
6-8. Д1аяздина Эскирханова Луизас 1987 шарахь Жимчу-Атаг1ахь Эскирханова Марижера (1927 ш. йина, 1аларо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
9. Д1аяздина Дурсиев Сайтимера 1981 шеран 5-чу июнехь Гордалахь Дурсиев 1имранера (1964 ш. вина, 1аьржа некъи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 490.
10. Д1аяздина Кагерманов Доккас.
Дуьххьара зорбатоьхна 1990 шеран 31-чу январехь арадаьллачу "Ленинан некъ" газета т1ехь.

III. 1ЕР-ДАХАР ХЬОКЪЕХЬ ТУЬЙРАНАШ

1. Д1аяздина Абдусаламова Розас 1985 шеран 27 мартехь Махкат1ехь Заурбекоза Марусера (60 шарера яьлла, эрсно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1046.
2. Д1аяздина Арсамерзаева Кулсума 1987 шеран 1-чу июнехь Хьалха-Мартант1ехь Арсамерзаева Хажарера (1892 ш. йина, гендаргно).
Х1оккху сюжетан вариант Джамалханоа Зайндис д1а а язйина "Нохчийн фольклоран" шолг1ачу тома т1ехь зорба тоьхна ю (1964).
3-5. Д1аяздина Хамзатов Халида 1982 шеран 21-чу майхь Элистанжахь Хамзатова Бикатугара (1910 ш. йина, элстанжо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. 486.
6. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1988 шеран 3-чу апрелехь Курчлой-эвлахь Сатаева Зайнера (1935 ш. йина, курчало).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1855.
7. Д1аяздина Тагаев Сайд-Хьасана 1983 шеран 1-чу июлехь Нихлахь.
Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтарчу "Ленинхо" газета т1ехь (1983 шо, 17-гla июль).
8. Д1аяздина Хасун-Юьртарчу Сулейманов Вахарбин дешнашца Арсаханов Исраила.
Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" шолг1ачу тома т1ехь (1964).
_____________________________


БЕРИЙН ФОЛЬКЛОР


I. ЧЕХКААЛАРШ

1. Д1аяздина Хасаева Маликас 1989 шеран 12-чу февралехь Энгель-юьртахь Хасаев Лечера (1973 ш. вина, зандхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1001.
2. Дуьххьара зорбатоьхна "Нохчийн фольклоран" 2-чу томан 199 аг1он т1ехь. Кхин д1а - ЧФ-II, (аг1о).
3, 7. Д1аяздина С. Ульбиевас 1983 шеран 17-чу апрелехь Терское ц1е йолчу юьртахь Умаров 1имранера (1940 ш. вина, зандакъо, 8 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 543.
4-6. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 199.
8-10. Д1аяздина Вагаев Лазиза 1984 шеран 1 июлехь Буг1арахь Кайхаров Мусера (1909 ш. вина, ч1инхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 375.
11-12. Д1аяздина Бакаева Хьава Дундаевнас 1966 шерав 3-чу майхь Г1ой-йистехь (Хьава 1968 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1026.
13-14. Д1аяздина Абакаева Барета 1987 шеран 13-чу июлехь Ч1аьнтахь Газгиреева Айзера (1976 ш. йина, ч1аьнти).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1097.
15. Д1аяздина Халикова Нурбикас 1987 шеран 21-чу майхь Г1ансолчохь Халикова Пирдозера (1974 ш. йина, ц1ечо).
Зорбатуху дуьххьара. N 1122.
16. Д1аяздина Бисултанова Амната 1987 шеран 17-чу майхь Шелахь exaш-laш йолчу Дужаева Малканера (шото, юккъера школа яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1203.
17-23. Д1аяздина Салатханова Хьалимата 1984 шеран 10-чу майхь Дишни-Веданахь Китин Себилера (1900 ш. йина, дишни).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 733.
24-27. Д1аяздина 1989 шарахь Элстанжахь Хаджимурадов Сулеймана. X1apa чехкааларш тхоьга схьаделла Ахмадов Мусас.

II. ДАГАРДАРШ

1-3. Д1аяздина Тимирбулатова Амната 1984 шеран 17-чу июлехь Курчлой-эвлахь (1966 ш. йина, куьрчло, ЧИГУ-н 1-чу курсан студентка).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 22а.
4. 8. Д1аяздина Витаева Заретас 1985 шеран 11-чу мартехь Хьалха-Мартант1ехь Витаева Зулиханера (1977 ш. йина, ц1онтаро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 44а.
5-6.Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1981-чу шеран 2 январехь Лаха-Варандахь 80 шарера яьллачу Джамбекова Хедижатера (варандо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
7, 9-10. Д1аяздина Асуева Лайлаа 1985 шеран 11-чу апрелехь Хьалха-Мартант1ехь Асуева Асмаэгара (1935 ш. йина. ч1аьнти, 5 кл. яьккхина). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 767.
11. Д1аяздина Т. Даудовас 1988 шерав 5 майхь Махкат1ехь Даудов Мовсарера (школехь доьшуш ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 264.
12. Д1аяздина Ахмадова Лидас 1986 шеран 10-чу майхь Махкат1ехь Абдусаламова Залинера (1978 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 871.
13. Д1аяздина Гикалон ц1е йолчу поселкехь ехаш йолчу Мурзабекова Маринас. Тхоьга xlapa дагардар схьаделла Ахмадов Мусас.
14. Дуьххьара "Стела1ад" журналан 1989 шарахь араяьллачу 1-чу номер т1ехь зорбатоьхна Атсаламов Идриса.
15-16. Дуьххьара "Стела1ад" журналан 1989-чу шарахь арадаьллачу 3-г1а номер т1ехь зорбатоьхна Хатаев Хьусайна.
17. Дуьххьара "Стела1ад> журналан 1989-чу шарахь арадаьллачу 6-г1а номер т1ехь зорбатоьхна Нажин-Юьртан районерчу Бена-юьртара Хадалова Марема.

III. Т1ЕХБЕТТАМАШ

1. Д1аязбина Хазбекова Луизас 1987 шеран 27-чу апрелехь Валаргт1ехь Хазбекова Зайдатера (1942 ш. йина, мержо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1227.

IV. БЕРАША ВОВШИЙН ХЬОВЗОШ ЛОКХУ ЭШАРШ

1. Д1аязйина Бисултанова Амната 1987 шеран 15-чу майхь Эвтарахь exaш-laш йолчу Магомадова Луизера (аьрмза некъи, лакхара дешар дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1203.
2. Д1аязйина Халикова Нурбикас 1987 шеран 21-чу майхь Г1ансолчахь Халикова Пирдозера (1974 ш. йина, ц1ечо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1122.
3. Д1аязйина Ахмадова Луизас 1986 шеран 19-чу майхь Махкат1ехь Мужаидова Асетера (1967 ш. йина, к1орни некъи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 871.
4-5. Д1аязйина А. Пайзуевс 1986 шеран 10-чу майхь Найбоьрахь Пайзуев 1исагара (1977 ш. вина, бено, ишколехь доьшуш ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 988.
6. Д1аяздина С. Сатуевас 1986 шеран 18-чу мартехь 1алхан-Юьртахь Сатуева Алпатугара (1915-чу шарахь йина). Зорбатуху дуьххьара, N 995.
7. Дуьххьара зорбатоьхна "Стела1ад" журналан 1989 шеран N 5 йолчу номер т1ехь.
8. Д1а а язйина тхоьга схьаелла Абдулаев Лечас 1990 шарахь, ша "Стела1ад" журнала редакторан болх беш волуш.
9. Д1аязйина Альтемирова Розас 1986 шеран 27-чу апрелехь Шалажахь Айдамирова Тамарера (1932 ш. йина, нашхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1003.
10. Д1аязйина Бакаева Хьава Дундаевнас 1986 шеран 3-чу майхь Г1оййистехь (Хьава 1968 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1026.

V. БЕРАША, КОРТОШ ВОВШАХКХЕТЧА, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Муслуева Розас 1986 шеран 8-чу апрелехь Курчлой-эвлахь Муслуева Ровзанера (ялхо, 50 шо кхаьчна).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1989.

VI. БЕРАША, ШАЙНА ЦХЬАЪ ЙИСТБ1АЬРГ ИККХИЧА, ОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Халикова Нурбикас 1987 шеран 21-чу майхь Г1ансолчахь Халикова Пирдозера (1974 ш. йина, ц1ечо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1122.

VII. БЕРАША, БИРДОЛГ ГИЧА, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Муслуева Розас 1986 шеран 8 июнехь Курчлой-эвлахь Муслуева Жанетера.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 989.

VIII. ЦХЬА Х1УМА ЯЙЧА, ЛАЬТТАХ Ч1ЕШАЛГ А ЮЛЛИЙ, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

1. Д1аяздина Ахмадова Луизас 1986 шеран 19-чу майхь Мартант1ехь Мужаидова Асетера (1967 ш. йина, к1орни некъи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 871.
2-3. Д1аяздина А. Пайзуевс 1986 шеран 10-чу майхь Найбоьрахь Ирисханов Сайд-Хьасанера (1977 шарахь вина, бено).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 988.

IX. БЕРАША, ДОДА ЛАЬЦЧА, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина А. Пайзуевс 1986 шеран 10-чу майхь Найбоьрахь Бачаев Канера (1977 ш. вина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 988.

IX. БЕРАША, Ц1ЕРАНА ГОНДАХЬА ХЕВШИЧА, ОЛУШ ЙОЛУ ЙИШ

Д1аязйина Бисултанова Сепе1ата 1985 шеран 15-чу майхь Гихт1ахь Сатуева Сацитера (1936 ш. йина, ч1инхо, к1еззиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1а

XI. БЕРАША, КЕМА ДОГ1УШ ГИЧА, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

1. Д1аяздина 1985 шеран 3-чу апрелехь Гелдганахь ЧИГУ-н студенткас Ахмадова Хедас (1964 ш. йина, ялхо}.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1009.
2. Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Якубова Хьавас 1987 шарахь Жимчу-Атаг1ахь лулахара берашкара.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1167.

XII. ГЕЗИГ 1УЬРГА ЙОЬДУШ ГИЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Бахаева Хьавас 1986 шеран 5-чу майхь Заки-Юьртахь Базиева Азистера (60 кхаьчна, ч1ебарло).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1012.

XIII. ПХЬИД ГИЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина 1986 шеран 3-чу майхь Г1оййистехь Бахаева Хьава Дундаевнас, цунна беран хенахь 1емина хилла.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1026.

XIV. БЕРАША ЛУЬЙЧУЧУ ХЕНАХЬ ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина 1989 шеран 11-чу апрелехь ЧИГУ-н студенткас Хадаева Я. С. Соьлж-г1алахь Хадаев Х1аронера. Цо беран-хенахь шаьш луьйчучу заманчохь олуш дара аьлла дийцина.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 997.

XV. ЛИЙЧИНА ДОВЛУШ, ХИ ЧУЬРА ХЬАЛАДОВЛАЛЕ, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУДЕШНАШ

Д1аяздина Джамбеков 1абдуллас 1985 шеран 17-чу июлехь Лаха-Варандахь (1963 ш. вина, варандо, юккъера-лерина дешар дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 13а.

XVI. БЕРАША, ШАЬШ ЛУЬЙЧУЧУ ХЕНАХЬ МАЛХ МАРХАШНА ЮККЪЕХЬ КЪАЙЛАБАЬЛЧА, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Дамаева Лимона 1986 шеран 28-чу апрелехь Шалажахь лулахарчу берашкара.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 990.

XVII. ЛИЙЧИНА А ДЕВЛЛА, ХИ ЧУЬРА ХЬАЛАДЕВЛЧА, БЕРАША, ЦХЬАНА КОГА TIE А КХИССАЛУШ, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1985 шеран 17-чу июлехь Соьлж-г1алахь Ахмадов Мусагара (1956 ш. вина, варандо, яэдархо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 12а.

XVIII-XIX. БЕРАША, ЛИЙЧИНА А ДЕВЛЛА, ХИ ЧУЬРА ХЬАЛАДОВЛУШ ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина 1989 шеран, 11-чу апрелехь ЧИГУ-н студенткас Хадаева Я. С. Соьлж-г1алахь Хадаев X1apонepa. Цо беран хенахь шаьш луьйчучу заманчохь олуш дара аьлла дийцина.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 997.

XX-XXI. БЕРАША ЛИЙЧИНА ДЕВЛЧА, ШАЙН Т1АДИЙНА Х1УМАНАШ
ЯКЪОШ, ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина 1985 шеран 3-чу апрелехь Гелдганахь Ахмадова Хедас (1964 ш. йина, ялхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1009.

XXII. ЛИЙЧИНА ДЕВЛЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Ахтаханова Розас 1988 шеран 10-чу мартехь Котар-Юьртахь Сосламбекова Балас (1907 ш. вина, мержо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 1225.

XXIII. БЕРАША, ЛИЙЧА ДАХА САТЕСЧА, ЛОКХУШ ЙОЛУ ЙИШ

Д1аязйина Халикова Нурбикас 1987 шеран 21-чу майхь Г1ансолчахь Халиков Сотера (1979 ш. вина, ц1ечо, школехь доьшуш ву). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 1122.

XXIV. ПОЛЛА ГИЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина Тайсумова Зулихана 1987 шеран 23-чу майхь Лакха-Неврехь Шабазова Манажера (1918 ш. Йина, аьккхи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1121.

XXV-XXVI. Б1АЬСТЕНАН ЮЬХХЬЕХЬ ПОЛЛА БАЙЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ.

Д1аяздина 1987 шеран 25-чу майхь Шелахь ехаш-1аш волчу Ибрагимова Заидас (ЧИГУ-н студенткас).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1125.

XXVII. ЦХЬАНА ДОША T1EXb ЛАЬЦЧА, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

Д1аяздина А. Пайзуевс 1986 шеран 10-чу майхь Найбоьрахь Гириханов Сайд-Хьасана (1977 ш. вина, бено, школехь доьшуш ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 988.

XXVIII. Ц1АЗА П1ЕЛГ Т1ЕРА НАНА П1ЕЛГ TIE КХАЧЧАЛЦ, Я НАНА П1ЕЛГ Т1ЕРА Ц1A3A П1ЕЛГА T1E КХАЧЧАЛЦ ДАГАРДЕШ, БЕРАША ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

1. Д1аяздина Тайсумова Зулихана 1987 шеран 23-чу майхь Лакха-Неврехь Шабазова Манашера (1918 ш. йина, аьккхи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1121.
2. Д1аяздина Абдулаев Лечас 1989 шеран 25-чу августехь Котар-Юьртахь (1952 ш. вина, т1ерло).
Дуьххьара зорбатоьхна "Ст1ела1ад" журналан 1989 шеран 6-гla номер т1ехь.
3. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1988 шеран 20-чу январехь Соьлжа-гlaлахь Бисултанов Аптигара (1959 ш. вина, гухо, "Стела1ад" журналан лакхара редактор).
Нана-п1елг - уггаре лоха а, берстина а бу. Юучун бен ойла еш бац боху иза.
Хьажо-п1елггий, маза-п1елггий (я ц1е йоцург) цхьабосса бу. Г1иллакхана т1ера бац боху и шиъ, хеттарш а деш 1ийр болуш бу.
Юккъера п1елг дела ларарна уггаре а лекха бу боху.

XXIX. БЕРИЙН ЭШАРШ

1. Д1аязйина Шахиева Маликас 1986 шеран 26 июнехь Са1ди-к1отарахь Макаева Зазера (90 шо кхаьчна, ч1ебарло).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1634.
2. Д1аязйина 1988 шарахь Хасаров Ша1ранис Д-Веданахь.
Дуьххьара зорбатоьхна "Стела1ад" журналан 1989 шарахь араяьллачу N1 йолчу номер т1ехь.
3. Д1аязйина Атсаламов Идриса 1988 шарахь Ваьрдехь.
Дуьххьара зорбатоьхна "Стела1ад" журналан 1988 шарахь араяьллачу N 4 йолчу номер т1ехь.
4. Д1аязйина 3. Ахметхановас 1985 шеран 24-чу майхь Лаха-Неврехь Абуев Мут1алипера (1920 ш. вина, 1алро, хьехархо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 234.

XXX. АГАНАН ЭШАРШ

1. Д1аязйина Муслуева Розас 1986 шеран 8-чу июнехь Курчлой-эвлахь Муслуева Ровзанера {50 шарера яьлла, ялхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 989.
2. Д1аязйина Магомадова Луизас 1987 шеран 30-чу майхь Шелахь Магомадова Белилера (1932 ш. йина, варандо, к1еззиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбекоа, N 1144.
3. Д1аязйина Тайсумова Хедас 1987 шеран 13-чу июлехь Хьачарахь Кулаева Шовданера (1939 ш. йина, ч1аьнти).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1199.
4-7. Д1аязйина Ибрагимова Заидас 1988 шерзн 15-чу майхь Шелахь Ибрагимова Зарганера (1940 ш. йина, куршло).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1126.

XXXI. БЕР ХЬОСТУШ ОЛУШ ДОЛУ ДЕШНАШ

1. Д1аяздина Гайтукаева Банас Тазбичехь Батаева Х1ажарера (1918 ш. йина, ч1аьнти, дешна яц).
Дуьххьара зорбатоьхна 1988 шеран 20-чу июлехь Шуьйтара "Ленинхо" газета т1ехь.
2. Д1аяздина С. А. Саламовас 1974 шеран 25 октябрехь Аршты ц1е йолчу юьртахь Исаев Ибрах1имера (15 шо кхаьчна, маьлхи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 987.
3-7. Д1аяздина Тайсумова Зулихана 1987 шеран 23-чу майхь Шабазова Манашера (1918 ш. йина, аьккхи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1121.
8. Д1аяздина Битаева Заремас 1985 шеран 12-чу мартехь Хьалха-Мартант1ехь Витаев Ширванигара (1940 ш. вина).
Зорбатуху дуьххьара, Джамбеков, N 986.

XXXII. БЕРИЙН ЛОВЗАРШ

1. Дуьххьара зорбатоьхна Джамбеков Ша1ранис "Стела1ад" журналан 1989-чу шарахь арадаьллачу 5-г1а номер т1ехь.
2-3. Д1аяздина Бексултанов Мусас 1989 шеран 12 декабрехь Олхазар-к1отарахь.
Зорбатуху дуьххьра. Джамбеков, N 1867.

XXXIII. БЕРИЙН ЛОВЗАРЦА ДОГ1УШ ХИЛЛА ХАТТАРШ-ЖОЬПАШ

1. Д1аяздина Соьлжа-г1алахь ехаш-1аш йолчу Хаджиева Зараа.
Дуьххьара зорбатоьхна 1989 шарахь арадаьллачу "Стела1ад" журналаш 5-г1а номер т1ехь.
2. Д1аяздина Гуьмсехара N 3 йолчу юккъерачу школан 6-чу классан дешархоша Дукуев Мурата а, Семизаев Шамила а.
Дуьххьара зорбатоьхна 1989 шарахь арадаьллачу "Стела1ад" журналан 5-г1а номер т1ехь.
3-5. Д1аяздина Дубин-Эвлара А. X. Эльмурзаевас. Сборник х1оттийнчуьнга схьаделла Ахмадов Мусаа.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
______________________________

ШИРА ДИЙЦАРШ (преданеш)


АСТАГ1А ТИМАР

Д1аязйина Соьлжа-г1алахь вехачу Дадуев Абус шен девешин Бангаев Къудин дешнашца.
Дуьххьара зорбатоьхна: Нохчийн фольклор. Т. П. Туьйранаш, шира дийцарш, кицанаш, х1етал-металш. Х1оттийнарг - Эльмурзаев С. - Грозный: Нохч-Г1алг1айн книжни издательство, 1964.

ХЬЕКЪАЛ ДОЛУ ЗУДА

Д1аязйина яздархочо Ошаев Халида.
Зорбатоьхна: Нохчийн фольклор, II т. т1ехь.

ХЬЕКЪАЛ ДОЛУ ВОККХА СТАГ А, КЪИЗА ЭЛА А

Д1аязйина Джамалханов Зайндис.
Зорбатоьхна: Нохчийн фольклор, II т. т1ехь.

ТАЙМИН БИБОЛАТТИЙ, ТАРКХОЙ ШОВХАЛЛИЙ

Д1аязйина Абдулмежидов Асланбека 1986 шеран июнь баттахь Найбоьрахь Абдулмежидов Нажера (1924 ш. вина, гезго, вехаш-1аш ву Найбоьрахь). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1836.

К1АНТ ЗЕР

Д1аязйина Умарова Мадинас 1985 шеран июль баттахь Дишни-Веданахь Хайдарова Бикатугара (куьси некъи, Д-Веданахь йина ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1836.

ОЬЗДАНГАЛЛА

Д1аязйина Абдулмежидова Марета 1985 шеран май баттахь Найбоьрахь Абдулмежидов Нажера (1924 ш. вина, гезло).
Дуьххьара зорбатоьхна ЧИГУ-н "Университетски вестник" газетан aгloн т1ехь (1990 ш. 1-ра январь).

МУХА Х1ОЬТТИНА ГАЛАНЧ1ОЖАРА 1АМ

Д1аязйина Джанчураева Римас 1983 шеран 27 апрелехь Рошничу-юьртахь вехачу Джанчураев 1азисера (1937 ш. вина, гала, 4 кл. яьккхина. Цунна иза дуьйцуш хезна Базаева Забантера 1840 ш. йина а, тайпана кхоьргахо а хилла йолчу).
Дуьххьара зорбатоьхна 1990 шеран 10-чу июнехь арадаьллачу "Ленинан некь" газета т1ехь.

КЪИЗА 1АДАТ

Д1аязйина Абдусаламова Розас 1985 шеран 7 февралехь Махкат1ехь Хасенова Детегара (57 шо, биги, дешна яц).
Х1окху сюжетан дукха варианташ ю. Царна цхьайолчарна зорбатоьхна а хилла хьалха. Дхамбеков, N 1046.

НЕНАН Б1АЬРХИШ

Д1аязйина 1929-чу шарахь Доьрахь бацочуьнгара Багратера Сулейманов Ахьмада.

ШОТОЙН АЬСТМАР

Д1аязйина Лулуева Эсета 1987 шеран 4 майхь Дишни-Веданахь Сулимов С. (харочо, дешна ву). Цунна и шен дас дуьйцуш хезна. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1222.

БАКЪ БОЛУ ДОТТАГ1ИЙ. ДОТТАГ1ИЙ

Д1аязйина 1987 шеран 27 апрелехь Шелахь Болатхаджиев Заурбека (1924 ш. вина, эрсно, ворх1 класс яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1184.

КЪИНОЙХ Ц1АНВАЛАР

Д1аязйина Ж. Батаговас 1988 шеран 4-чу майхь Олхазар-к1отарахь Мутаева 1ашатера (1946 ш. йина, хьачро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1687.

Ч1ИНХОЧОЙ, Ч1ЕНТИЧОЙ ДОЗА КЪАСТОР

Д1аязйина Тайсумова Луизас 1987 шеран 15-чу июлехь Тазбичахь Чочаев Хьусайнера (1955 ш. вина, ч1аьнти, егеран балхахь ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1639.

МЕХКАН КХЕЛАН САЦАМ

Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1989 шеран 14-чу июлехь Хьалкелахь вехаш-1аш волчу Алхазов Эминера (1953 ш. вина, кело). Цунна и сюжет шен де-гара, Мохьера, хезна. Мохьас иза шена 1927 шарахь Итом-Кхаьллара Бахьин laxac дуьйцуш хезна аьлла.
Дуьххьара зорбатоьхна 1980 шеран 20 июлехь Шуьйтарчу "Ленинхо" газетан аг1он т1ехь.

ИСМАЙЛИН ДУДА. Г1ИЛЛАКХ

Д1аязйина Гереханова Луизас 1984 шеран 13 июлехь Жимчу-Атаг1ахь Хакимов Зигера (1928 ш. вина, гендаргно, "Предгорный" совхозан белхало).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 269.

ОБАРГ ЗЕЛАМХИЙ, ЧЕРМОЕВ ТАПИЙ САТИЙСАР.

Д1аязйина Дадаев Элабека 1983 шеран 16 мартехь Сельментаузенехь Ахмедов Джабраилера (чермо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков N 223

КЪОНАХАЛЛА

Д1аязйина Медигов 1алмирзас 1986 шеран 15-чу февралехь Б1ачи-Юьртахь вехаш волчу Масаев Г1айрера (1929-чу шарахь вина, ц1онтаро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1825.

ШИРА 1АДАТ

Д1аязйина Битимирова Мархас 1982 шеран 12-чу апрелехь Эластанжахь вехачу Чумаков 1усамера (1905 ш. вина, к1еззиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 777.

НЕ1

Д1аязйина Бетильмирзаева Марета 1982 шеран 19-чу апрелехь Т1ехьа-Мартант1ехь Бетильмирзаева Хьакиматера (1936 ш. йина, ч1инхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 854.

ЖИМА КАЛАКО

Д1аязйина Тагаев Сайд-Хьасана 1983 шеран 12 мартехь Нихлахь Бикаев Исманера (1917 ш. вина, нихло, дешна вац).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1853.

ВАХАС СТАГ ВИЙНА ИРЗО

Д1аяздина Матаев Магомета Довлатби-к1отарахь 1988 шеран 3-чу апрелехь Матаев Мовладегара (1929 ш. вина, 1аларо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1668.

ВОРХ1 ВЕШИН ЙИШИН ЭКЪА.

Д1аязйина Яхъяева Ларисас 1987 шеран 11-чу июлехь Тазбичахь Газгириев Закраилера (50 шарера ваьлла, ч1аьнти).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1611.

КУРЧАЛОЙ-ЭВЛАН Ц1Е МИЧАРА ЯЬЛЛА

Д1аязйина Адаева Мархас 1988 шеран 12 апрелехь Курчалой-эвлахь Титиев Аюбера (1956 ш. вина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, Л 1670.

ВАРАНДА. ЖОЬЖАГ1АТАН 1ИН. КИПЧИН Т1АЬХЬЕ

Д1аязйина Ахмадов Мусас 1975 шарахь Лаха-Варандахь Амаев 1адрохьманера.
Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтара "Ленинхо" газетан аг1он т1ехь (1977 шо, 30-г1а сентябрь; 1977 шо, 7 октябрь).

АКХТАРГАН Г1АШ

Д1аязйина Муцаева Заремас 1983 шеран 13 июнехь Сиржа-Эвлахь вехачу Ганукаев Рамзанера (1925 ш. вина).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 776.
_________________________


КИЦАНАШ

Х1окху сборникана юкъадахана кицанаш зорбатоьхначара а, авторан шен долахь йолчу архивера а схьаэцна ду. X1opa кицана т1аьхьа шифр ялийиа оха, уьш схьаэцна издани я архив билгалъеш.
Шифрийн-маь1на иштта ду:
1. УС-Е, + (книгин и билгала долу кицана зорбатоьхначу аг1он терахь) - Досов Къеда. Нохчийн джуж ду xlapa. Тифлис, 1862. (Нохчийн дуьххьарлера букварь).
И букварь 1979-чу шарахь Тбилисехь арайолучу "Иберийско-кавказски языкознанин ежегодникан" аг1онаш т1ехь шолг1а зорбатоьхна арахецна.
2. НХК- (терахь) - Нохчийн халкъан кицанаш. Х1оттийнарг - Мациев А. Г. - Грозный: Нохч-Г1алг1айн книжни издательство, 1964. Шифрана т1аьхьа дог1учу терахьо оцу кицана зорбатоьхна аг1о билгалйо.
3. АДШ - (терахь) - Сборник х1оттийнчун архив, шифрана т1аьхьа дог1учу терахьо и кица т1ьхь долчу тетрадан номер билгалйо.
4. ЧФ-II, (терахь) - Нохчийн фольклор. Т. 2. Туьйранаш, шира дийцарш, кицанаш, х1етал-металш. Х1оттийнарг - Эльмурзаев Сиражди. - Грозный: Нохч-Г1алг1айн книжни издательство. 1964. Шифрана т1аьхьа дог1учу терахьо оцу кицана зорбатоьхна aгlo билгалйо.
5. ХД - (терахь) - Хьекъале дош. (Нохчийн кицанаш). Х1оттийнарш - Айдуев Ю., Цугаев Х.-М. - Грозный: Нохч-Г1алг1айн книжни издательство. 1976. Шифрана т1аьхьа дог1учу терахьо оцу кицана зорбатоьхна аг1о билгалйо.
_________________________


Х1ЕТАЛ-МЕТАЛШ

Х1етал-металш тахана берашна юкъахь бен лелаш дац. Амма хьалхарчу заманахь кегийнаха а, баккхийчара а пхьоьханахь и, синкъерамашкахь а, белхешкахь а шаьш гулбеллачохь уьш далош а, царах самукъадоккхуш а хилла. Цхьамма далийначу х1етал-металан маь1на дан ца хиъча, гулбеллачара, къар а лой: "Г1ала йог1ийла хьуна", oлуш хилла. Т1аккха бен вукхуо шен х1еталан-металан маь1на схьадуьйцуш а ца хилла.

1. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 4.
Маь1на: стиглахь седарчий.
2. Зорбатоьхна А. Г. Мациевс х1оттийначу "Нохчийн халкъан кицанаш" (1964) ц1е йолчу сборникан 55 йолчу аг1он т1ехь. Кхин д1а - НХК. Оцу шифрана т1аьхьа дог1учу терахьаша сборникан и х1етал-метал т1етоьхна йолу aгlo билгалйо.
Маь1на: стиглахь седарчий.
3. Зорбатоьхна Эльмурзаев Сираждис х1оттийначу "Нохчийн фольклор, II том" (1964) ц1е йолчу сборникан 193 аг1он т1ехь. Кхин д1а - ЧФ-II, цул т1аьхьа дог1учу терахьаша сборникан aгlo билгалайо.
Маь1на: стиглахь седарчий.
4. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 193.
Маь1на: 1индаг1.
5. Зорбатуху дуьххьара.
Джамбеков, N 6.
Маь1на: 1индаг1.
6. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 7.
Маь1на: 1индаг1
7. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 8.
Маь1на: дохк.
8. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: ахк.
9. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1.
Маь1на: ша.
10. Зорбатоьхна - НХК-54.
Маь1на: бутт.
11. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1.
Маь1на: малх, беттаса.
12. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 5.
Маь1на: латта.
13. Зорбатоьхна - НХК-54.
Маь1на: бутт.
14. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 3.
Маь1на: стигал.
15. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 511.
Маь1на: б1аьсте.
16. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 512.
Маь1на: гуьйре.
17. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 530
Маь1на: 1а.
18. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1230.
Маь1на: беттаса.
19. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 194.
Маь1на: бер, г1еметта х1оьттина стаг, воккха стаг, 1уьйре, делкъе, суьйре - уьш адаман дахаран хенаш ю. Жимачу хенахь диълара лела адам, юха шина кога т1е х1утту, т1аккха къаналга лестича, laca кара оьцу.
20. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 7а.
Маь1на: аган чохь бер. Дилха - адам бохург ду кхузахь.
21. Зорбатуху дуьххьара. Джамбекоа. N 700.
Маь1на: говран т1ехь бере. Дечиг - нуьйр бохург ду кхузахь.
22. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1243.
Маь1на: адаман дог. Пхи шо кхаьчча, буьхьиг санна кхийсадала дог хуьлу адаман, пхийтта шо кхаьчча, берзан санна майра дог хуьлу, шовзткъа шо кхаьчча, лоьман санна дог хуьлу, ткъа б1е шо кхаьчча, котаман санна эг1аза дог хуьлу.
23. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 11.
Маь1на: б1аьрхиш.
24. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: ц1оцкъамаш.
25. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: цергаш.
36. Зорбатоьхна - ЧФ-П. 195.
Маь1на: балдаш.
27. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: куьйган п1елгаш.
28. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 199.
Маь1на: настаран пхьид.
29. Зорбатоьхаа - ЧФ-П, 194.
Maь1на: коьртан хье.
30. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 7а.
Маь1на: мотт.
31. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 18.
Маь1на: ден-ненан лаам т1ехь доцу бераш.
32. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1230.
Маь1на: мера т1е доьду куьг.
33. Зорбатуху дуьххьара.Джамбеков, N 1230.
Маь1ва: к1есара к1аг.
34. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 197.
Маь1на: куй.
35. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 198.
Маь1yа: мачаш.
36. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 7а.
Маь1на: laca.
37. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 128.
Маь1на: куьзганаш.
38. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 7а.
Маь1на: г1иллакх, оьздангалла.
39. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 7а.
Маь1на: лаам.
40. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 73а.
Маь1на: тешам.
41. Зорбатоьхна - НХК-56.
Маь1на: не1.
42. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 198.
Маь1на: туьнталг.
43. Зорбатоьхва - НХК-55.
Маь1на: стогар.
44. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 198.
Маь1на: тоько багон стогар.
45. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 539.
Маь1на: 1айг.
46. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 8а.
Маь1на: мангал.
47. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 516.
Маь1на: дог1а.
48. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 9.
Маь1на: нуьйр.
49. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 9а.
Маь1на: хьостам.
50. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 9а.
Маь1на: маха.
51. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 9а.
Маь1на: маха.
52. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 9а.
Маь1на: тай, махий.
53. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 516.
Маь1на: г1айба.
54. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков N 39.
Маь1на: диг.
55. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 589.
Маь1на: херх.
56. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 194.
Маь1на: хьамц.
57. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: г1абакх.
58. Зорбатоьхна - ЧФ-П, 194.
Маь1на: г1абакхан х1уш.
59. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 321.
Маь1на: хорбазан xlyш.
60. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 194.
Маь1на: б1ар.
61. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 13.
Maь1нa: б1ар.
62. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 198.
Маь1на: шекар.
63. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 19.
Маь1на: наьрс.
64. Зорбатоьхна - НХК-56.
Маь1на: хьаьжк1аш.
65. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 31.
Маь1на: етт.
66. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 197.
Маь1на: говр.
67. Зорбатоьхна - ЧФ-II. 196.
Маь1на: ж1аьла.
68. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 30.
Маь1на: тевна хиина котам.
69. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 193.
Маь1на: пхьид.
70. Зорбатоьхна - НХК-54.
Маь1на: чхьоьвриг.
71. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 199.
Маь1на: ч1ара.
72. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 513.
Маь1на: шура.
73. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 195.
Маь1на: xloa.
74. Зорбатоьхаа - НХК-56.
Маь1на: xloa.
75. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 32.
Маь1на: книги т1ера элпаш..
76. Зорбатоьхна - ЧФ-II, 198.
Маь1на: кехат т1ехь яздина йоза.
77. Зорбатоьхна - ЧФ-П, 197.
Маь1на: кехат.
78. Зорбатоьхна - ЧФ-П. 197.
Маь1на: 1. дуьнен т1е вала лами бац;
2. вертанан ши т1ам бац;
3. маьждиган туьнталг яц;
4. к1айн гомаш яц;
5. дуьненна тоха дог1а дац.
79. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 951.
Нийса жоп: стага зударшка аьлла: "Массарел ирча йолчо оллахьара ша хьала".
80. Зорбатоьхна - ЧФ-П, 98-100.
Туьйра ду аьлла, шен дегара Дудера д1аяздина иза яздархочо Ошаев Халида. Амма и туъйра дац аьлла, къовса а ца къовсуш, тхуна, оцу сюжетан функциональни башхалла тидаме а эцна, х1етал-металан жанрана иза юкъаяхийта лаьа.
Хаттар а х1оттадой, чекхдоккху Ошаев Халида шен туьйра, нийса жоп, х1етал-метална санна, далор а нийса а хир дацара. Тхунз хетарехь оцу сюжетехь дуьйцучу дийнаташна а, хьехош болчу нахана а юккъехь уггаре а дег1ана онданиг Жоьра-Бабин к1ентан к1ант ву.
Шуна муха хета?
81. Зорбатуху дуьххьара. Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Цухаева Румисас. Дуьххьара зорбатоьхна 1990-чу шеран 22-чу апрелехь арадаьллачу "Университетски вестник" газета т1ехь.
Нийса жоп: 1. Цхьа сахьт даьлча, ша д1аг1ур а вара;
2. Цхьана соьман меха доцу синкъераман г1уллакх д1адахьарх хьан дан х1ума а дацара;
3. Бехха некъ а эцна, ц1а ваха везаш а вара.
82. Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Бахаева Хьавас, Зорбатуху дуьххьара.
Нийса жоп: 1аж беана к1ант къастийна.
83. Зорбатуху дуьххьара, Джамбеков. N 16.
Нийса жоп: оцу беречун йо1 хилла иза.
84. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 17.
Нийса жоп: жоп делларг йо1 ю.
________________________

ХАЛКЪАН ТИДАМАШ


1АЛАМАН ХИЙЦАМАШ

1-4. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера.
5-11. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев 1имранера.
12-20. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.
21-22. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамадаев Адошера (50 шо, тайпана гуно, вехаш-1аш Гуьнахь ву).
23-24. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Мукушев Сайд-1елера.
25. Д1аязбина Джамбеков Ша1ранис Лаха-Варандахь 1985 шеран 15 майхь Джамбекова Хедижатера (89 шо, тайпана варандо, дешна яц).

Г1АН

1-6, 25. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Веданан районерчу Гуьна ц1е йолчу юьртахь Адизов 1адизера (80 шо, тайпана гуно).
7-9. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера (70 шо, тайпана гуно).
10-13. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь
Джанаралиев Билу-Хьаьжера (55 шо, тайпана гуно).
14-16. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев 1имранера (1959 шерахь вина, тайпана гуно, лакхара дешар дешна ву).
17-21. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джамалуев Сайд-1илманера (58 шо, тайпана гуно, вехаш-1аш Гуьнахь ву).
22-23. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера (61 шо, тайпана гуно).
24. Д1аязбина Арсалиев Шавадис Гуьнахь Мукушева Саратера (65 шо, тайпана гуно, дешна яц, ехаш-1аш ю Гуьнахь).
26-27. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис Лаха-Варандахь 1985 шеран 15-гla майхь Джамбекова Хедижатера.

АДАМАН ДЕГ1АН МЕЖЕНАШ

1-6, 11-12. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Адизов 1адизера.
7. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев Билу-Хьаьжера.
9. Д1аязбина Арсалиев Шевадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамалаев Адошера.
10. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Байсултанов Баудера (75 шо, тайпана гуно).

НЕКЪ

1-2, 8. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Адизов 1адизера.
3. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев 1имранера.
4-7. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.

ХЬАША

1-2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера.
3. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамалаев Адотера.
4. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Мукушева Саратера.

1ОЖАЛЛА

1. Д1язбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера.
2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев Билу-Хьаьжера.
РИЦКЪА

1-2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера.
3. Д1аязбина Арсалива Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Мукушева Саратера.

К Ъ О Ь Л Л А

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахъ Джанаралиев Билу-Хьаьжера.
2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанов 1адсаламера.

Т1ЕХЬИЙЗА ЙО1

1-3 Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев Билу-хьаьжера.
4. Д1аязбина Арсалаев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамалаев Адотера.
5. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанова Басартера.

АМАЛ

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанов 1адсаламера.

НУСКАЛ

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанов 1адсаламера.
2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Адизов 1адизера.

ДЕГ1 ДАККХАР

1-2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамалаев Адотера.
3. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Адизов 1адизера.

САРДАМАШ

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.
2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Мукушев Сайд-1елера.
3. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанов 1адсаламера.

СИЙ

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.

ИРС

1. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.
2. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Мукушева Саратера.

КХИБОЛУ ТИДАМАШ

1 Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джанаралиев Билу-Хьаьжера.
2-3. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Джамалуев Сайд-1илманера.
4, 14. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера.
5-11. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Тамалаев Адотера.
12-13. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахъ Адизов 1адизера.
15-18. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Мукушев Сайд-1елера.
19-24. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Байсултанов Шамсудера.
25-27. Д1аязбина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Алсултанов 1адсаламера.
28. Д1аязбина Джамбеков Ша1ранис 1985 шеран 15 майхь Лаха-Варандахь Джамбекова Хедижатера.
Халкъан тидамаш зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1637.

___________________________

ИЛЛЕШ

Вайнехан турпалаллин-эпически а, турпалаллин-исторически а, лиро-эпически а иллеш шайна т1е ондда тидам бохуьйтуш ду. Кхин йолу жанрашка диллича, дукхох д1аяздина а, дукхох зорбатоьхна а, 1илманца толлуш вайн 1илманчаша дукхох къахьегна а ду уьш. Шерипов Асланбекана т1ера схьа масех стага 1илманан белхаш язбина иллеш толлуш: Ошаев Халида а, Вагапов Якъуба а, Мунаев Исмаь1ила а, кхечара а.
Иллеш д1аяздеш а, зорбане кечдеш а г1уллакх диначу лакхахь вай ц1ераш яьхна болчу накъосташца цхьана хьанала къахьегна Джаналханов Зайндис а, Эльмурзаев Сираждис а, цхьамогг1а кхечара а.
60-г1а шераш чекхдовлуш а, 70-г1а шераш долалуш а Нохч-Г1алг1айн 1илманан институтан Туркаев Х.В. коьртехь хилла волчу литературан секторо цу хенахь иллешца уьйр йолу нах вовшах а тоьхна, зорбане кечйина хилла иллийн вуно йоккха том. Зорба лахьа а дина, жоьпаллин редактор хилла волчу Вагапов Якъуба "оттискаш" ешначул т1аьхьа оцу книгана некъ бихкина хилла системан г1аролхоша. И санна долчу г1уллакхан бахьана дуьйцуш цу хенахь г1иллакх а ца хилла. "Есть мнение" аьлчахьана, чекхдолуш хилла, ца кхеташ волчунна та1зар а деш. Бахьана-м тахана а, цу хенахь а хуучунна хууш дара. 1973-чу шарахь г1алг1айн халкъо шайн социальни бакъонаш йийцаре ян 1алашо йолуш Соьлжа-г1алахь д1аяьхьна хилла йолу машаре митинг бахьанехь, зорбане араяккха кечйиначу фольклоран томо вайнехан социальни синкхетам лакхабаккхарна кхоьруш, евзаш йолчу органан белхахоша юкъахъяьккхира и книга.
Цу хенахь системан г1аролхоша х1аллакьяза ларамаза йисина цхьа экземпляр кхаьчна вайга. И том вовшахтухуш куьйгалла дина волчу Туркаев Хьасанера, а жоьпаллин редактор хилла волчу Вагапов Якъубера а пурба даьккхина, ткъех илли юкъадахийтина оха х1окху книгана. Цкъа хан йог1ур ю и том юьззина, хьалха кечйина ма-хиллара, арайолуш. Сайгахь йолу материалаш и г1уллакх т1е а лаьцна, д1ахьон долу волчу стаге д1аяла кийча а ву со.
Оцу фольклорни томана т1аьхьаялийна комментареш а ялайо оха цу т1ехь ма-хиллара, х1оттийнчо шегара бина хаамаш боцурш.

ЧЕЧАНАРЧУ МАДИН ЖАЬММИРЗИН ИЛЛИ

Д1аяздина Нажаев Ахьмада 1925-чу шарахь.
Схьаэцна 1926-чу шарахь цо зорбатоьхначу "Нохчийн иллеш, дийцарш" ц1е
йолчу сборника т1ера.

Г1ЕБАРТОЙН КУРСОЛТИН ИЛЛИ

Д1аяздина 1960 шарахь Гихчу-к1отарахь 1905 шарахь винчу Кунтаев Хьозера Цугаев Хасмохьмада
НГИТИ-н РФ, дело N 813l
___________________________
*Нохч-Г1алг1айн 1илманан-талламан институтан куьйга язйина фонд. Х1инца дуьйна д1а НГИТИ-н РФ, дело N аьлла доцца яздийр ду.

КЪЕНАЧУ ДАДИН ИЛЛИ

Д1аяздина 1953-чу шарахь Эвтарахь 1915-чу шарахь винчу Убиев Ахьмадера
Мутаев Эмеддина.

ВАША ВОЦЧУ САЙЛАХИН ИЛЛИ.
ЭЛА МОНЦИН, ЖЕРОЧУН К1ЕНТАН ИЛЛИ

Д1аяздина 1963-чу шарахь илланчера Гакашов Мохьмадера Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан университетан хьехархочо Вагапов Якъуба.
НГИТИ-н, РФ, дело N 814-815

НЕНАН K1EHTAH, ДАДИН ЙО1АН ИЛЛИ

Д1аяздина 1960-чу шарахь Бенарчу Хадисов Далхера хьехархочо Темиралиев Юсупа.
НГИТИ-н, РФ, дело N 831

БОС ХАЗЧУ МУСАН ИЛЛИ

Д1аяздина 1959-чу шарахь илланчера Сулейманов Баудера Эльмурзаев Сираждис
НГИТИ-н, РФ, дело N 825

ТЕРКАЦА ХЬАЛА-ОХЬА ВЕХАШ ХИЛЛАЧУ ЭЛА МУСОСТАН, АДИН СУРХОН ИЛЛИ. КЪЕНАЧУ АДИН ИЛЛИ.

ЖЕРОЧУН К1ЕНТАН, ГУЬРЖИЙН К1ЕНТАН ИЛЛИ.
ТАРКХОЧУН KIEHTAH, ЖЕРОЧУН К1ЕНТАН, ЖУМИН АКХТУЛЛИН ИЛЛИ. ТАРКХОЧУН KIEHTAH ЖЕРОЧУН K1EHTAH ИЛЛИ.

X1apa пхи илли схьаэцна 1959-чу шарахь араяьллачу "Нохчийн иллеш, эшарш" ц1е йолчу фольклоран тома т1ера.

АНЗОРАН ЗАЗИН ИЛЛИ

Д1аяздина 1959-чу шарахь Сулейманов Баудигара Эльмурзаев Сираждис
НГИТИ-н, РФ, дело N 809

ТАЙМИН БИБОЛАТАН, ДОГ МАЙРАЧУ Ч1ЕГИН ИЛЛИ

Д1аяздина 1959-чу шарахь илланчера Сулейманов Баудигара Ч1аьнта юьртарчу Дадуев Абус.
НГИТИ-н, РФ, дело N 825

ГУЬРЖИЙН АНЗОРАН, Х1ИРИЙН ЙO1AH ИЛЛИ.

Д1аяздина 1961-чу шарахь Дубин-эвлахь 1929-чу шарахь винчу илланчас Абдурзаков Микаилера. Цунна 1емина шен дас Калус олуш хезна.
НГИТИ-н, РФ, дело N 832

ИСМАЙЛИН ДУДИН ИЛЛИ.

Д1аяздина 1960-чу шарахь Хьалха-Мартант1ехь Маштаев Мовлера Цугаев Хасмохьмада.
НГИТИ-н, РФ, дело N 346

ЭЛА КЪАХЬАРМИН ИЛЛИ.

Д1аяздина 1961-чу шарахь Нажин-Юьртахь 1889-чу шарахь винчу илланчера Бушуев Недирсолтас.
НГИТИ-н, РФ, дело N 833

ЗАЙТАН ШИХМИРЗИН ИЛЛИ

Схьаэцна 1943-чу шарахь зорбатоьхначу 7-чу классан хрестомати т1ера (Х1оттийнарг - Дукузов Хь.). Илли д1аяздина 1939-чу шарахь Джамалханов Зайндис.

ТАЙМИН БИБОЛАТАН ИЛЛИ. ЭВТАРХОЙН АХЬМАДАН ИЛЛИ

Зорбатуху 1959 шарахь араяьллачу "Нохчийн иллеш, эшарш" ц1е йолчу фольклоран сборник т1ера.

НЕСАРХОЙН МАЛСАКАН, БЕТАКАН СА1ДУЛЛИН ИЛЛИ.
ОБАРГ ВАРИН ИЛЛИ
Джанаралиев Сайд-1елас олуш магнитофон т1е д1а а яздина, цу т1ера схьа-яздина Кадиев Руслана. Сайд-1ела вехаш-1аш Алхан Юьртахь ву, иза 1912-чу шарахь вина, беной тайпана ву.
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1865

ДАДИН-ЮРТ ЯККХАРАН ИЛЛИ

Д1аяздина Докаев Сираждина Докаев Х1айруддис а (Ойсхарахь вехаш-1аш ву, 60 шо кхаьчна, 7 кл. яьккхина, ц1онтаро, Х1айруддин дай Дадин-Юьртара схьабевлла), Саламбаев Хьусайна а (Гуьмсехь вехаш-1аш ву, 70 шо кхаьчна, 7 класс яьккхина, ц1онтаро) олуш.

ДЕВЛЕТГИРИН-ЭВЛА ЙОККХУШ ДАЬККХИНА ИЛЛИ.
ЗЕЛАМХА Г1ИЗЛАРЕХЬ ЛАТАРАН ИЛЛИ

И ши илли схьаэцна 1959-чу шарахь араяьллачу "Нохчийн иллеш, эшарш" ц1е йолчу фольклоран сборник т1ера.

ДЕСТЕЧУН ИЛЛИ

Д1аяздина 1962-чу шарахь Шеларчу Орцуев Насухера Эльмурзаев Сираждис.
НГИТИ-н, РФ, дело N 830

БОС ХАЗЧУ ТАХУН ИЛЛИ

Д1аяздина 1959-чу шарахь Сулейманов Баудигара Эльмурзаев Сираждис.
НГИТИ-н, РФ, дело N 827

БЕЖУН ИЛЛИ

Д1аяздина 1962-чу шарахь Орцуев Насухера Эльмурзаев Сираждис.
НГИТИ-н, РФ, дело N 828

ЯМАРТАЧУ МОЛЛИН, БЕКТАМАРАН ЗАЙНАПАН ИЛЛИ

Зорбатуху 1959-чу шарахь араяьллачу "Нохчийн иллеш, эшарш" ц1е йолчу фольклоран сборника т1ера.
_______________________________


УЗАМАШ

1. Д1аязбина Гарсаева Марема 1982 шеран 5-чу апрелехь Элстанжахь кхузткъа шарера яьллачу Магомадова Жовзанера
2. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Исмаилова Луизас 1983 шеран 29 мартехь Т1ехьа-Мартант1ехь Исмаилова Парашера (1917 ш. йина, нашхо, дешна яц).
3. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Дудаева Маликас 1982 шеран 8 апрелехь Махкат1ехь 1930-чу шарахь йиначу Яхъяева Асмаагара.
4. Дуьххьара зорбатоьхна Ахмадов Мусас "Маьрк1ажехь дитташ" (1989) роман т1ехь. Циггара схьаэцна зорбатуху оха цунна.
5. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Джамалдаева А 1987 шеран март баттахь Алхан-Юьртахь Сайдулаев Мингера (1933 ш. вина, бено, вехаш-1аш Алхал-Юьртахь ву).
6. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Лулуева Эсета 1987 шеран 2 майхь Дишни-Веданахь Лулуев Хьамзатера (1922 ш. вина, харачо, цунна и узам шен дегара хезна).
7. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Ислангириева А 1983 шеран 24 августехь, Ч1ишкахь Сагариева Залубера (1903 ш. йина, варандо, дешна яц).
8 Д1аязбина Бибулатова Л. 1983 шеран 25 мартехь Гермчигахь Исмаилова Пет1аматера (1930 ш. йина, эрсно, к1еззиг дешна ю).
9-10. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Джамалдаева А. 1978 шеран 10 октябрехь Алхан-Юьртахь Адакаев Абалхасанера (1900 ш. вина, куршло, кхелхина 1980 ш.).
11. Узам Тимуркаев Ахьмадан дешнашца д1аязбина 1981 шарахь Мунаев Исмаь1ила. Хетарехь, цуьнгара схьа а эцна, шен "Лаьтта т1ехь лаьмнаш а х1иттош" ("Маьрк1ажехь дитташ", 1989, 241 aгlo) ц1е йолчу повестана юкъабахийтина иза яздархочо Ахмадов Мусас. Циггара схьаэцна зорбатуху оха цунна.
12. "Сай" ц1е а йолуш, масийттуза зорбанехь арабийлла и узам. Х1инцалца илли ду олуш а хилла цунах. Дуьххьара д1а хьан д1аязбина а, зорбане хьан кечбина а хууш дац. Вай зорбатуху 1959 шарахь араяьллачу "Нохчийн иллеш, эшарш" ц1е йолчу фольклоран сборникана т1ера.
13. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Саядова Т М. 1985 шеран 15-чу майхь Ишхой-Юьртахь Хадисова Амунтера (1913 шарахь йина, аьккхи, дешна яц).
14. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Белигова Белкиса 1989 шеран 20-чу апрелехь 56 шо кхаьчначу Белигова Дутера.
15. Д1аязбина Исраилова Зинас Чуьйри-Эвлахь 1983 шеран 15-чу апрелехь Арсанукаева Зайнаиэра (1929 ш. йина, бено).
16-17. Д1аязбина Дикаева Йиситас 1981-чу шеран 15-чу июлехь Гермчигахь Дакаева 1айнаиэра (1928 ш. йина, ширди).
18. Д1аязбина Мунаев Исмаь1илий, Ахмадов Мусаий Лаха-Варандахь 1985-чу шарахь гурахь Шидаев Сайд-Ахьмада олуш. Мунаевс дийцарехь, Сайд-Ахьмадана, цхьана заманахь г1араваьлла илли олуш хиллехь а, цул сов, къаналле лестина воллушехь вуно дика иэс долуш, ур-аттала бераллехь хилла х1уманаш дагадог1уш хиллехь, узм иллех къастон хууш ца хилла, цо, Исмаь1ила, валийна иза оцу сюжетана т1е, цхьацца болу узамаш а бийцина.
________________________________


ХАЛКЪАН НОВЕЛЛАШ

1. Д1аязйина Баймарзаев Зайндис 1987 шеран 10-чу майхь Ялхой-Махкахь Баймарзаев Бажера (1930 ш. вина, бицаро, 1 кл. чекхяьккхина).
2-4. Д1аязйина Дошаева Розас а, Муцаева Заремас а 1986 шеран 12-чу июлехь Д-Веданахь Нухаева Маржанера а (70 шарера яьлла, замто), Гацаева Зайдатера а (80 шо кхаьчна, дишни).
5. Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1981 шеран 21-чу январехь Лаха-Варандахь Джамбекова Хедижатера (80 шарера яьлла, варандо).
6. Д1аязйина Цакаева Пет1амата 1986 шеран 18-чу июлехь 1ела-Юьртахь (Теркайисте) Мальсагов Аюбера (юьртахь дуккха хенахь школехь болх бина ву, цуьнан 67 шо ду, пенсионер, билто).
7. Д1аязйина Атсаламов Идриса Ваьрдехь (1983-чу шарахь).
Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтара 1983 шеран 5-чу майхь арадаьллачу "Ленинхо" газета т1ехь.
8. Сюжет д1аязйина ЧИГУ-н студента Исмаилов Бекхана 1985 шарахь Хьалха-Мартант1ехь.
9-10. И ши новелла д1аязйина Хьалкеларчу Алхазов Эмина. "Хьекъале х1усамнана" ц1е йолчунна дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтарчу "Ленинхо" газета т1ехь (1983 ш., 22 г1а май); "Келочо йина кхел" ц1е йолчу новеллина оццу газета т1ехь зорбатоьхна 1984 шеран 5-чу майхь.
___________________________


ЛИРИКА


СОЦИАЛЕ-ПОЛИТИКАН ЧУЛАЦАМ БОЛУ ЭШАРШ

1. Д1аязйина Ибрагимова Рашана 1989 шеран 29-чу мартехь Шелахь Оздамирова Хьурматера (1880 ш. йина, 1арло). Рошанна иза жима йолуш хезна и йиш Хьурматера.
2. Д1аязйина 1983 шарахь Д1ай-юьртахь Мушалигова Марета.
3. Д1аязйина Гайтукаева Лайсас 1982-чу шарахь 13-чу мартехь Ишхой-Юьртахь Гайтукаева Кайпера (1914 ш. йина, билто).
4. Д1аяздина Мусаева Раисас 1983 шеран 18-чу февралехь Гермчигахь Дидаев Данелера (1945 ш. вина, чарто, лаккхара дешар дешна).
5. Д1аязйина Зайпулаева Тоитас 1985 шеран 12-чу апрелехь Заки-Юьртахь Ацаева Дашонера (1920 ш. йина).
6 Д1аязйина Индербаева Маликас 1982 шеран 10-чу июлехь Дишни-Веданахь Зелимханова Муслиматера (1900 ш. йина, харачо). Муслимата и йиш шен деца, Зелимхица юзура, цо иштта узам бора а элира Муслимата.

1ЕР-ДАХАРАН ХЬОКЪЕХЬ ЭШАРШ

1, 2, 15. Д1аязйина Индербаева Маликас 1982-чу шарахь 12-чу июлехь Элстанжахь Индербаева Тумишера (1933 ш. йина, ашнай тайпана, к1езэиг дешна ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1561.
3. Д1аязйина Исмаилова Луизас 1983 шеран 29 мартехь Т1ехьа-Мартант1ехь Исмаилова Паршера (1917 ш- йина, нашхо).
4, 17, 19. Д1аязйина Мурдашева Лизас 1983 шеран 25-чу мартехь "Новогрозненский" ц1е йолчу поселкехь Ханкушева Килсанера (1937 ш. йина, 1арло, дешна яц). Цунна и йиш шен ненера хезна.
5. Д1аяздина Мугаев Хаважас 1982 шеран 12-чу июлехь Сесанахь Гайтукаева Пет1аматера (1929 ш. йина, белг1ато, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1520.
6. Д1аязйина Мугаева Забус 1982 шеран 10-чу июлехь Нажин-Юьртахь Убаева Лайлаэгара (1961 ш. йина, билто)
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1560.
7. Д1аязйина М Газалоевас 1983 шеран 20-чу мартехь "Пригородное" ц1е йолчу юьртахь Сусаева Белмасхера (1919 ш. йина, 5 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1508.
8. Д1аязйина Тасуева Таисас 1983 шеран 20-чу мартехь Ч1ишкахь Саидова Эминтера (1931 ш. йина, варандо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1559.
9. Д1аязйина Гарсаева Марема 1982 шеран 5-чу апрелехь Элстанжахь Магомадова Жовзанера (1922 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1339.
10-11, 28. Д1аязйина Магадаева Санета 1982 шеран 1-чу июлехь Соьлжа-г1алехь Кагерманова Лайлаэгара (1944 ш. йина, г1атто)
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1244.
12-13 Д1аязйина Гайтукаева Лайлас 1982 шеран 14 мартехь Ишхой-Юьртахь Дуларова Пайлигара (1934 ш. йина, билто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1514.
14, 15 Д1аязйина Муртазалиева Айнаа 1982 шеран 13-чу июлехь Са1ди-к1отарахь Муртазалиева Масарера (1921 ш. йина, садо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1548.
18, 21-22. Д1аязйина Яшуркаева Таисас 1982 шеран 2-чу апрелехь Йоккхачу-Атаг1ахь Яшуркаева Кхокхера (1926 ш. йина, гендаргно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1543.
20. Д1аязйина М.Саламовс 1988 шеран 15-чу апрелехь Давыденко олучу юьртахь Хамзатова Мархатайгара (1921 ш. йина, шаро, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1667.
23-27. Д1аязйина Зайпулаева Тоитас 1985 шеран 12-чу апрелехь Заки-юьртахь Ацаева Дашонера (1920 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1519.
29-34. Д1аязйина Ганаева Йиситас 1983 шеран 9-чу мартехь Мескер-эвлахь Ганаева Руманера (1929 ш. йина, Шуьйтара схьаяьлла ю, к1еззиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1544.
35. Д1аязйина Эскиева Хурмас 1984 шеран 20-чу апрелехь Ишхой-юьртахь Туриева Аистера (80 шо, бено, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1562.

БЕЗАМАН ЭШАРШ

1. Д1аязйина Зайнутдинова Хьавас 1981 шеран 1-чу июнехь Валаргт1ехь.
Цунна и йиш хезна 1977-чу шарахь кхелхина йолчу Гакаева Сайхьатера (1890 ш. йина, бецахо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1330.
2-6. Д1аязйина 1983 шеран 22 февралехь Гуьнaхь Джанаралиев 1имрана. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1509.
7-10. Д1аязйина Джабраилова Зураа 1986 шеран 3-чу мартехь Элстанжахь Джабраилова Шайманера (1915 ш. йина, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, 1554.
11-14. Д1аязйина Хабуева Марема 1983 шеран 15-чу мартехь Пригородное олучу юьртахь Хизирова Айшатера (1930 ш. йина, хьачаро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1513.
15-16. Д1аязйина Яшуркаева Таисас 1982 шеран 2-чу апрелехь Йоккхачу-Атаг1ахь Яшуркаева Кхокхера (1926 ш. йина, гендаргно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1543.
17-21. Д1аязйина Зайпаев Асланбека 1984 шеран 19-чу февралехь Энгнахь Зайлаева Банатера (1932 ш. йина, энгно, 9 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1506.
22-32. Д1аязйина Я. Алиевас 1983 шеран 20-чу мартехь Шелахь Тагирова Жанатера (1913 ш. йина, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1558.
33-37. Д1аязйина Гайрбекова Айшата 1987 шеран 10-чу майхь Г1ойт1ахь Сугаипова Банатера (1917 ш. йина, ч1инхо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1108.

ЗАБАРЕ ЭШАРШ

1-2. Д1аязйина Халикова Нурбикас 1987 шеран 28-чу апрелехь Нажин-Юьртан районерчу Г1ажалчуьрчу Б.Халиковагара (1918 ш. йина, ц1онтаро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1106.
3-4. Д1аязйина Магадаева Санета 1982 шеран 1-чу июлехь Соьлж-г1алахь Кагерманова Лайлаагара (1944 ш. йина, г1атто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1244
5. Д1аязйина Абдулмежидова Марета 1987 шеран май баттахь Найбоьрахь Абдулмежидова T1aycepa (1926 ш. йина, чарто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1104.
6. Д1аязйина Мурдашева Лизас 1983 шеран 25-чу мартехь "Новогрозненский" ц1е йолчу поселкехь Ханкушева Килснера (1937 ш. йина, 1арло, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1507.
7. Д1аязйина Витаева Заремас 1983 шеран 20-чу мартехь Хьалха-Мартант1ехь Витаева Азнера (1900 ш. йина, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1510.
8. Д1аязйина Тайсумова Малкана 1983 шеран 18-чу мартехь Хьалха-Мартант1ехь Баканаева Келистера (1932 ш. йина, гендаргно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1503.

САТИРАН ЭШАРШ

1, 7. Д1аязйина Магадаева Санета 1982 шеран 1-чу июлехь Соьлж-г1алахь Кагерманова Лайлаагара (1944 ш. йина. г1атто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1244.
2. Д1аязйина П.Сайдархановас 1983 шеран 12-чу февралехь Гендаргнахь Саиева Саибатера (1917 ш. йина, мухьлин некъи, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 616.
3. Д1аязйина Мугаев Хаважас 1982 шераи 10-чу июлехь Т1урти-к1отарарчу Пайзуллаева Умидатера (1932 ш. йина, 1аларо, 7 класс яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1520.
4-6, 8. Д1аязйина Исмаилова Луизас 1983 шеран 29 мартехь Т1ехьа-Мартант1ехь Исмаилова Парашера (1917 ш. йина, нашхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 708.
9-12. Д1аязйина Гайрбекова 1айшата 1987 шеран 10-чу майхь Г1ойт1ахь Сугаипова Банатера (1917 ш. йина, ч1инхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1108.
13-14. Д1аязйина Витаева Заремас 1983 шеран 20-чу мартехь Т1ехьа-Мартант1ехь Витаева Зайдатера (1894 ш. йина, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1510.
15. Д1аязйина Шамильханова Сацитас 1982 шеран 12-чу июлехь Хьалха-Мартант1ехь Аслаханова Падера (1900 ш. йина, бено).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 663.

ХЕЛХАРАН ЭШАРШ

1. Д1аязйина Бексултанов Майруддис 1987 шеран 2-чу майхь Гихи-чу олучу юьртахь Бексультанова Мннатера (1961 ш. йина, никархо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1110.
2. Д1аязйина Яхъяева Ларисас 1987 шеран 29 июнехь Бух1ан-юьртахь Хасуева Амантера (1938 ш. йина, 3 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1153.
3. Д1аязйина Эскирханова Луизас 1987 шеран 3-чу майхь Жимчу-Атаг1ахь Эскирханова Марижера (1927 ш. йина, 1арло, 3 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1147.
4-6. Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1988 шеран 24 октябрехь Соьлж-гlaлахь Яшуркаев Султанера (1942 ш. вина, харачо, лакхара дешар дешна ву).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1705.
7-9. Д1аязйина Ханакаева Захрас 1986 шеран 16-чу апрелехь Шелахь, Эбишева Раисас лакха а локхуш (1946 ш. йина, 10 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1010.
10-11. Д1аязйина Бехоев Аюба 1982 шеран 3-чу апрелехь Курчалой-эвлахь Бехоева Небигара (1924 ш. йина, к1айчко).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1518.
12. Д1аязйина Эльдырбаева Зайнас 1981 шеран 15-чу июлехь Бенарчу 1932-чу шарахь йина йолчу Маликова Пет1аматера.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1555.
13-14. Д1аязйина Асуева Лайлаа 1985 шеран 4-чу апрелехь Асуева Амсагара (1935 ш. йина, ч1аьнти, 5 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1949.
15. Д1аязйина Витаева Заретас 1984 шеран 13-чу майхь Хьалха-Мартант1ехь (тайпана мозархо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 929.
16-18. Д1аязйина Эсилаева Маликас 1985 шеран 28 апрелехь Котар-Юьртахь Терлоева Асмаиэра (1924 ш. йина, т1ерло, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 943.
19. Д1аязйина М. Газалоевас 1983 шеран 20 мартехь Сусаева Белмасхера (1919 ш. йина, 5 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1508.
20, 23. Д1аязйина Гайтукаева Банас 1987 шеран 16-чу июлехь Ч1аьнтахь Хасаева Напера (1938 ш. йина, ч1аьнти).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1607.
21. Д1аязйина Токаева Раисас 1982 шеран 3-чу майхь Хьалха-Мартант1ехь Ахмаева Падера (1938 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1542.
22. Д1аязйина Хазбекова Луизас 1987 шеран 14-чу апрелехь Валаргт1ахь Асланбекова Задера (1929 ш. йина, шото, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1227.
24. Д1аязйина Шахиева Маликас 1986 шеран 26 апрелехь Макаева Зазигара (90 шо кхаьчна, ч1ебарло, Са1ди-к1отарахь ехаш-1аш ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1634.
25. Д1аязйина Индербаева Маликас 1982 шеран 8 июлехь Элстанжахь Индербаева Тумишера (1933 ш. йина, ашнай тайпана).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1561.
26. Д1аязйина Дудаева Ларисас 1987 шеран 23 июнехь Хьалха-Мартант1ехь Дагиева Тоитера (70 шо кхаьчна, ч1инхо, дешна ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1210.

ЛИРИКАН ТИЙЖАМАШ

1. Лирикан йиш-тийжам д1аязбина 1930 шарахь Итом-Кхаьллахь вехаш-1аш хиллачу Мусаев 1иса1ера.
Дуьххьара зорбатоьхна нохчийн маттахь "Барта кхолларалла" ц1е йолчу Г1алг1айн 1илманан-талламан институто арахецначу сборник т1ехь (Орджоникидзе, 1932).
Зорбатуху Ошаев Халидан "Фольклорные заметки" ц1е йолчу статья т1ера:
Известия, т. II, вып. III, литература //Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1959, с. 148-149.
2. Д1аязбина ЧИГУ-н студенткас Насуханова Жарадата Сирж-эвлахь 1985 шеран 11-чу мартехь Ахматова Ровзанера (50 шо, 2 класс яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара, Джамбеков, N 769.
3. Д1аязбина 1981 шеран 2-чу апрелехь ЧИГУ-н филологически факультетан 1-чу курсан студенткас Тасуева Тамарас Хьалха-Мартант1ера Грушевое юьртарчу Барзукаева Серижера (1915 шарахь йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 826.
4-6. Д1аязбина 1981 шеран 15-чу июлехь Гермчигахь ЧИГУ-н студенткас Дакаева Йиситас Дакаева 1айнаан дешнашца (1928 шарахь йина, ширди, к1езиг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 668.
__________________________


САТИРА А, ЗАБАР А

1, 30. ЧОЬХЬАРА НАХ. ХЬЕХАР

Д1аяздина Баймарзаев Зайндис 1987 шеран 10-чу майхь Ялхой-махкахь Баймарзаев Бажера (1930 ш. вина, битаро, к1еззаг дешна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1183.

2-3, 17. ДОХК. АМАЛ. МАХКАХЬ ДОЦУ ХЕЛХАР

Д1аяздина Яшуркаева Т. 1982 шеран апрель баттахь Йоккхачу-Атаг1ахь
Дакаев Шарипера (1920 ш. вина, варандо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 158.

4, 10. Д1АВАХА ЦА КХЕТА ХЬАША. ДАКЪАЗАЛЛА

Д1аяздина Тайсумова Зулихана 1987-чу шеран 2-чу майхь Лакха-Неврехь Тайсумова Зараэгара (1955 ш. йина, аьккхи).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1152.

5-6. ИРС Я1 ХЬАН. ШИ КЪУ

Д1аяздина Гайтукаева Банас 1977 шеран 16-чу июлехь Валаргт1ехь Гайтукаева Р. (1932 ш. йина, аьккхи, 6 кл. чекхъяьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1177.

7, 19. ДОГЦ1ЕНАЛЛА. МОЛЛИНА ДИНА СУЬЛХЬАНАШ.

Дуьххьара зорбатоьхна Давлетукаев Анзора Шуьйтарчу "Ленинхо" газетан аг1он т1ехь (1983 шеран 8-г1а март).
И дийцарш хьаьнгара д1аяздина Давлетукаевс хаам ца битина.

8. ЖЕРОЧУН ЗАБАР

Д1аяздина Гаймиева Лайла 1987 шеран 9-г1а июлехь Ч1аьнтахь Газгириев Закраилера (60 шо, ч1аьнти).
Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтарчу "Ленинхо" газетан аг1он т1ехь (1987 шеран 20-г1а декабрь).

9. ЮЬХЬ1АЬРЖО

Д1аяздина Темирбулатова Амната 1984 шеран 17 июлехь Курчалой-Эвлахь. Амнат 1966 ш. йина, куьрчло, ЧИГУ-н филфакан 1-чу курсан студентка. Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 22а.

11-12. ЯХЬИНА ДИНА ХЬЕХАР, 1АД1ИЙНЕХЬ ЦА ХИНДЕРГ

Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1976 шеран декабрь баттахь Лаха-Варандахь Амаев Яраг1ера (1950 ш. вина, варандо, ЧИГУ-н студент).
Дуьххьара зорбатоьхна Шуьйтарчу "Ленинхо" газетан аг1он т1ехь (1977 шеран 23 январь).

13. ХАЛА ХЕТТЕХЬ-М...

Д1аяздина Шуьйтахь вехаш-1ачу Тунжуханов Адама 1977 шеран январь баттахь.
Дуьххьара зорбатоьхна "Ленинхо" газета т1ехь 1977 шеран 23-г1а январехь. И сюжет хьаьнгара д1аязйина хууш дац, цунах лаьцна хаам ца битина Тунжухановс.

14. РУЗБА

Д1аяздина Матаев Мохьмада 1988 шеран 3-чу апрелехь Шелковская олучу станицехь Сатиханов Вахамбера (1959, билто, лаккхара дешар дешна ву). Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1668.

15, 18. ДЕХАР. ХИЛЛАРГ ХОВШ ВОЛУ "ШАЙХ"

Д1аяздина Насуханова Жарадата 1985 шеран март баттахь Веданан районан Эрсанахь Насуханов Адесера (62 шо. дешна вац).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 769.

16. МОЛЛИН САТИЙСАМ

Д1аяздина ЧИГУ-н студенташа Астамирова Таисас а, Исраилова Жарадата а, Тимаева Зулихана а, Хажгереева Луизас а 1983 шеран июль беттахь Дишни-Веданахь Хайдарова Бикатугара (Куьси некъи, Д-Веданахь йина ю).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 843.

20. МУРДО ШЕН ШАЙХЕ АЬЛЛАРГ

Д1аяздина ЧИГУ-н студенткас Бакаева А 1985 шеран май баттахь Соьлжахь. Цунна и сюжет шайгахь гулбеллачу наха юьйцуш хезна.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1649.

21. МОЛЛИН МОЛЛЕХА ТЕРА ШИ Х1УМА

1984 шеран июнь баттахь Соьлжа-г1алахь шегара д1аяздина ЧИГУ-н студент волчу хенахь Цуруев Шерипа.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 377.

22-23. МОЛЛИНА АЬЛЛА Х1УМА.
МОЛЛИН А, ЦУЬНАН ЛУЛАХОЧУН А КЪОВСАМ

Д1аяздина Джамбеков Ш. 1984 шеран май баттахь Лаха-Варандахь Бачаев Салманера (1937 ш. вина, варандо). Салман меттана шера хиларца а, барта произведенеш хаарца а г1араваьлла ву.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 848.

24. ПОНДАРЧА

Д1аяздина Саидова Т. 1985 шеран 15 майхь Ишхой-юьртахь Хадисова Амунтера (1913 ш. йина, аьккхи, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 779.

25, 26, 27. ХАН ЙОЦУШ БЕАНА МАРХИН БУТТ. МАРХИН БУТТ. ХЬЕКЪАЛЕ МОЛЛА

Д1аяздина Маскаев С. 1986 шеран 22-чу майхь Хорачахь Маскаев Аслудигара (харачо).
Зорбатуху дуьххьарз. Джамбеков, N 858.

28. МОЛЛАС ХЬАЬЖК1АШ ЯТТАР

Д1аяздина 1983 шеран июль баттахь Дурсиев Мохьмада Г1оьрдалахь (1953 шарахь вина, 1аьрже некъе).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1834.

29. ВИСХЬАЖИН ЖАЙНА

Д1аяздина Батукаева Луизас Соьлжахь 1983 шеран июль баттахь Батукаева Аламатера (1898 ш. йина, чермо, дешна яц).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1648.

31. СИНКХЕТАМ

Д1аяздина Джабраилова Айшата 1988 шеран 13 июнехь Шелахь Искамова Марусера (1909 ш. йина, чермо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1685.

32. БЕНОША КХОЬССИНА ЙОККХА ТОП

Д1аяздина Кусиева Зараа 1988 шеран 10-г1а июнехь Дишни-Веданахь Газиев Сайд-Хьасанера (1925 ш. вина, белг1ато).

33. МАЙРАЛЛА

Д1аяздина Мингабиев Руслана 1988 шеран 25-г1а апрелехь Йоккхачу Атаг1ахь Ибриева Зинера (1930 ш. йина, бено, 8 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1835.

34. ВОН ЗАБАР

Д1аяздина Мингабиев Руслана 1988 шеран 30-чу мартехь Чечанахь Ахъядов Хьамидера (1933 ш. вина, битро, 4 кл. яьккхина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1835.

35, 36. КЪУ. МОЛЛИНА ТЕСНА КХЕРАМ

Д1аяздина Адаева Мархас 1989 шеран 3-г1а мартехь Ножай-Юьртарчу Рег1ат1арчу Кагерманов Шайх-Ахьмадера (1952 ш. вина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1836.

37. БЕНОЧУЬНГАРА ДАЬЛЛА Г1АЛАТ

Д1аяздина Джабраилова 1айшата 1988 шеран 13-чу июнехь Искамова Марусера (1909 ш. йина, чармо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1685.
_______________________________


АЛАРШ

1-2, 12. Д1аяздина Тимаев Вахера (1938 ш. вина, тумсо), 1988 шеран 12 декабрехь Соьлжа-г1алахь Джамбеков Ша1ранис.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
3. Д1аяздина Умарова Мадинас 1985 шеран 9-чу июлехь Д-Веданахь.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 831.
4. Д1аяздина Ибрагимова Заидас 1987 шеран 11-чу июлехь Ч1аьнтахь Муртазаев Вахера (28 шо кхаьчна, ч1аьнтн).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1608.
5-8. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1990 шеран 18-чу январехь Д-Веданара Бачигова Хедера.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
9. Д1аяздина Даудова Тамарас 1986 шеран 19 февралехь Махкат1ахь Юсупов Абуязидера (60 шо кхаьчна, чермо, дешна вац).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 841.
10. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1989 шеран 12-чу майхь Соьлж-г1алахь Тимаев Вахера (1938 ш. вина, тумсо).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1365.
11. Д1аяздина Джамбеков Ша1ранис 1989 шеран 12 майхь Хена-Кхаьллахь Дудаев Баудигара (70 шарера ваьлла, хьалг1о).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1365.
13-14. Д1аяздина Арсалиев Шавадис 1980 шеран март баттахь Гуьнахь Арсалиев Индарбайсера (60 шарера ваьлла, гуно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1637.
15. Д1аяздина поэта Сатуев Хьусайна Алхан-Юьртахь 1962 шарахь. И сюжет тхоьга схьаелла Вагапов Якъуба.
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 1855.
16-17. Д1аяздина Кацаев Сайд-Хьасана 1985 шеран 16-чу майхь Курчлой-эвлахь (1966 ш. вина, куршло).
Зорбатуху дуьххьара Джамбеков, N 643.
18-20. Д1аяздина Медигов 1алмирзас 1983 шеран 12-чу июлехь Б1ачин-юьртахь Джамуев Хесмирзера (иза кхелхина 110 шо кхочуш 1984 шеран 1-чу январехь).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1834.

СОВЕТАН ЗАМАНАН ФОЛЬКЛОР

1. Шерипов Асланбеках долу илли 20-гla шерашкахь <...>. Цунна масийттаза зорба а тоьхна. Оха схьаэцна "Нохчийн иллеш, эшарш" (1959) ц1е йолчу фольклоран сборника т1ера.
2. Илли д1аяздина 20-гla шерашкахь Нажаев Ахьмада. Цо дуьххьара зорба а тоьхна цунна 1926-чу шарахь ша арахецначу фольклоран сборник т1ехь. Оха циггара схьа а эцна зорбане кечдина иза.
3-7. Д1аязйина А. Муртазалиевас 1982 шеран 13-чу июлехь Са1ди-к1отарахь Муртазалиева Масарера (садо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1548.
8. Д1аязйина Захираева Зайнас 1984 шеран 12-чу февралехь Дочу-Борзехь Эскерханов Бай1елера (1928 ш. вина, вашдаро).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 715.
9-18. Д1аязйина Хатуева Жанетас 1987 шеран 10-чу майхь Шелахь Лепиева T1aycepa (1920 ш. йина, ц1адахьро)
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1162.
19 Нурадилов Ханпашех долу илли Сулейманов Бауддис даьккхина олуш ду. Оха зорбане кечдина "Нохчийн иллеш, эшарш" (1959) ц1е йолчу фольклоран сборникана т1ера схьа а эцна.
20-21. Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1985 шеран 25-чу майхь Курчлой-эвлахь Муртазалиева Маташера (1936 ш. йина, 1944-чу шарахь локхуш хезна).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
22-24, 27-28, 48-49. Д1аязйина Абубакаров Мохьмада 1984 шарахь TIeхьа-Мартант1ехь Г1ойт1ара бенойн Нурера а, чартойн Г1анин Залубера а, кхечаьргара а. Цо уьш гул а йина 1989 шеран 8-чу июлехь арадаьллачу Т1ехьа-Мартанан районан "Ленинизман байракх" газета т1е тоьхна. Циггара оха сдьа а эцна зорбане кечйина.
25-26, 34. Д1аязйина Даудова Хедижата 1989 шеран 2-чу апрелехь Аьчка-хит1ехь Мухтарова 1абера (1932 ш. йина, зандакъо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1868.
29-30. Д1аязйина Джамбеков Ша1ранис 1989 шеран 5-чу апрелехь Шелахь Цициева Зайнапера (1936, ширди).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1855.
31-33. Д1аязйина Дубаева Лайлаа 1989 шеран 28-чу апрелехь Хасун-Юьртарчу районан Акбулат юьртахь Крымсултанова Асмаэгара (88 шо кхаьчна, шоно).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1869.
35. Д1аязйина Пареулидзе Ростома 1987 шеран 15-чу апрелехь Гуържехара Ахмета ц1е йолчу районан Олала юьртахь Пхакалашвили Хадижатера (1928 ш. йина).
36-46. Д1аязйина Зайпулаева Тоитас 1985 шеран 12-чу апрелехь "Подгорный" ц1е йолчу юьртахь Ацаева Дашонерий (1920 ш. йина), Бакаева Маликерий (1938 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбекоа, N 1519.
47. Д1аязйина Джанаралиев 1имрана 1984 шеран 3-чу январехь Гуьнахь.
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 686.
50. Д1аязйина Зайпулаева Тоитас 1982 шеран 10-чу июлехь Нажин-юьртахь Дашаева Элижера (1932 ш. йина).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1556.
51-52. Д1аязйина П. Идрисовас 1986 шеран 3-чу февралехь Мескар-Эвлахь Баматгириева Иманера (1937 ш. йина, аьккхи).


53. Д1аязйина Джабраилова Зураа 1986 шеран 3-чу мартехь Элстанжехь Джамалалиева Шайманера (1915 ш. йина, элстанжо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков. N 1554.
54. <...>
55-57. <...>
58-59.Д1аязйина Мугаева Забус 1982 шеран 10-чу июлехь Нажин-юьртахь Убаева Лайлаагара (1961 ш. йина, билто).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков, N 1560.
60. Д1аязйина Мугаев Хаважас 1982 шеран 13-чу июлехь Сесанахь Хаджиева Буккера (1935 ш. йина, ишхо).
Зорбатуху дуьххьара. Джамбеков N 1520.Нохчийн фольклор. Чулацам.
Сайт управляется системой uCoz